< Index
𤿰
trống quân tân truyện
Antiphon on Literature, AB. 31
Author: unknown, ca. 1946-1956
Source: http://hdl.handle.net/10079/digcoll/13694
COMPLETE 79 lines

AB. 31 Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese1
𥙩
ai ơi thương lấy nhau cùng
2
⿱罒𪜀 𠬠 𢚸
hay giốc chí một lòng chờ ai
3
𨕭
trên đầu lược giắt trâm cài
4
𥪝 𠀧 𨑮 𦒹 𨱽 𫨩
trong ba mươi sáu chuyện anh xếp dài hay không
5
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện công
6
𢧚 𡗶 𢚸 𠄩
khi nên trời cũng chiều lòng cả hai
7
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện tài
8
𠸜 𡭉 𡗶 𦓡 𢧚
đề tên bắn thước duyên trời nên
9
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện uyên
10
𠫾 𨔈
đi chơi lại gặp tiên kết nguyền
11
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện trương viên
12
𥙩 𡥵 ⿰美枼 ⿱罒𪜀
lấy con thừa tướng đẹp duyên chăng
13
𥙩
tống trân lấy cúc hoa
14
𨖅 使 𨑮
phai sang sứ sự giao hoà mười đông
15
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện lưu hồng
16
𥙩 𫷜 ⿱罒𪜀
lấy trần quảng nhĩ năm không chăng
17
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện điểm tri
18
⿰重夫
chồng nước tề vợ nước lương
19
chúa thao bất nghĩa đòi đường
20
𡥵 ⿰巨卜
bắt con bỏ vợ cho đành
21
𠳒
mấy lời giáo huấn đinh đinh
22
chuyện này nữ tắc gia đình hẳn hoi
23
chuyện này trinh thử xếp chơi
24
⿰美枼 ⿱罒𪜀
đào lan quế huệ đẹp đôi chăng
25
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện độ mai
26
𠊚 𡗶 𥪝
kẻ trung người nịnh trời trong
27
𢚸
truyện kiều kể đã thuộc lòng
28
𢧚 𢚸
nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha
29
⿱罒𪜀 𦖑 𧊉
hay nghe truyện bướm hoa
30
𠬠 𠬠 𧊉 ⿱罒𪜀 ⿰美枼
một hoa một bướm ắt đẹp đôi
31
nguyễn sinh chuyện ấy xem chơi
32
𠫾 𫥨 𡗶 𢧚
đi ra tập học duyên trời xui nên
33
西
tây dương chuyện ấy thử xem
34
𢧚 𠊛
châu long nuôi bạn cho nên kịp người
35
𡽫 𣾺
mới hay non nước xa khơi
36
𠳒 𢖵
trung quân chuyện ấy những lời nhớ nong
37
𨔍 𨓡
tiên hoa chuyện ấy lạ lùng
38
𦟐
cuộc cờ đôi hồng đánh chơi
39
hoàng trừ chuyện ấy thiên tài
40
𡛔 𠳒
trá hình làm gái thử lời đoan trang
41
chinh phụ chuyện ấy cho tường
42
⿰正尚 ⿰火魯 𨕭
cờ mao thẳng trỏ lên đường trẩy
43
𫢩
quan âm chuyện ấy khi nay
44
thị mầu đem đổ oan này chẳng tha
45
phan trần chuyện ấy xem qua
46
𠊚 𦑗 ⿱罒𪜀 ⿰美枼
kẻ trâm người quạt ắt đẹp đôi
47
𥋳
ông ninh chuyện ấy thử coi
48
𦊚 𡎝 𡗶 𡊰
giẹp yên bốn cõi trời đền công
49
⿱罒𪜀 𦟐
tần cung chuyện hồng
50
⿰羊丶 𫥨
bực mình muốn đạp tiêu phòng ra
51
cửu phu chuyện ấy xem qua
52
𣉹 𠊚
biết bao giờ được thất gia như người
53
bồng lai chuyện ấy xem chơi
54
𢝙
chốn tiên vui thú kết duyên mấy mình
55
⿱罒𪜀 𦖑
hay nghe truyện hoa tình
56
𤊰 𬇚
bén duyên tần tấn kẻo mình ước ao
57
𫅜
ngọc lành còn đợi giá cao
58
𠇍
nỡ nào ăn mận giả đào mấy ai
59
⿱罒𪜀
hữu chuyện cũng tài
60
𥙩 𠊚 𡥵
mưu lấy được người con quan
61
𧘇
xuân tình chuyện ấy luận bàn
62
𣎀 𦣰 𠬠 𠄩
đêm nằm tưởng sự nàng một hai
63
𦘧
phù dung chuyện ấy vẽ vời
64
𡥚 ⿱罒𪜀 𠊚
phải a người bất nhân
65
𠊚
bỗng đâu kẻ tấn người tần
66
𧘇
phương hoa chuyện ấy châu trân nghĩa xưa
67
𧘇
hoàng chuyện ấy duyên ưa
68
𡗶 𠬠
gặp nàng mỹ nữ giời xe một nhà
69
𧘇
khuyến hiếu chuyện ấy xem qua
70
nhị thập tứ hiếu anh đà cũng thông
71
𧘇
tứ linh chuyện ấy xếp cùng
72
𠊚
mỗi người mỗi ngã tương phùng giao hoan
73
𠸦
khen cho đôi ngã bắc nam
74
𠬠
nhân duyên định lại xe làm một bên
75
𠀧 𨑮
ba sinh cho vẹn mười nguyền
76
gặp nàng mới ngỏ căn nguyên sự tình
77
𥪝 𠀧 𨑮 𦒹
trong ba mươi sáu chuyện đành đành
78
⿰畧先 𡢐
gặp nàng mới ngỏ sự tình trước sau
79
⿰口勸 𨑗 𠁀
giám khuyên khách trên đời