< Index
nguyễn đạt nguyễn sinh tân truyện
Author: unknown author
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:12877
COMPLETE 251 lines


1
⿰末靣
ngán thay xấu mặt thay
2
𢬣 ⿰ソ⿱凶又
hình dung vạm vỡ chân tay tựa mầm
3
𢬣 𢫕 𢭮
giơ tay bưng liền gửi
4
𦧘 𦋦
rằng ghê tấm thịt tôi ầm ngã ra
5
⿱花十
hiến quan rằng chớ huyên hoa
6
𪹷
truyện bay hãy nín để ta sẽ dùng
7
𪀄 ⿰鳥隻 𪇌
kìa chim chích nọ bồ nông
8
𤞨 𨔈 𤞻
con thuở chơi cùng hùm tinh
9
⿱罒𪜀
ắt cũng ý tình
10
𢫣
chẳng không ai dám vác giành mua chơi
11
𠊚 𢵋 𠊛
tiếc thay người lại đua người
12
𢢂 𠳒
phen cũng ghét lời cũng thương
13
𥒥 𥒥
đứa này kể đứa phi thường
14
⿲丶丿失 ⿲丶丿丁 ⿱罒𪜀 𥒥 ⿲丶丿黃 ⿱罒𪜀
sắt đanh mắt đá vàng gan
15
𧘇
nịnh thần khi ấy chan chan
16
𡨺
những anh giữ việc cũng chuyên hầu nhằng
17
使
đua nhau xục sỡ tưng bừng
18
𦋦 ⿰𮎛入 ⿳䒑勿勿
kẻ rằng ra bắt kẻ rằng vào xua
19
⿰亻⿱己大 𠯅
chị hầu dức lác tri
20
⿰扌⿳䒑勿勿
đã tanh lại xua òm òm
21
⿰口⿱免⺀
hiến quan rằng chớ om sòm
22
𥈶
hãy cho êm sẽ nom tính tình
23
⿱亦口 ⿱䒑明
phải chúng gian manh
24
thấy ta động dạng ắt tình nhởn nhơ
25
⿰㪯门 ⿰美𫔭
nữa khi cửa mở cơm đưa
26
𦋦
sao còn đấy bấy giờ chẳng ra
27
⿰⿳䒑人朩老
kể cho thực kẻ gan già
28
⿱亦口 ⿱䒑明
phải chúng gian manh
29
𧘇 ⿱罒𪜀 ⿱罒𪜀
ấy quân tử cũng trượng phu
30
⿱罒𪜀 使 𫔮 𨒣
hay sứ thục nhàn du
31
⿱罒𪜀
biết thanh quý mua tiên
32
⿰亻⿱⺀寸 𤇮 ⿰𮎛入
lại truyền mụ bếp kíp vào
33
𥙩 ⿰竜下
lấy thêm cơm nữa lại trao dưới lầu
34
dọn cơm mấy nhủ con hầu đưa thêm
35
𠻴 𢫕 𨖲
con hầu lẳng lặng bưng lên
36
𠇮 𧑂
mình cầy gan cáy đến thềm dừng chân
37
𠰷 ⿵门了
ngọc thanh lo lệ muôn phần
38
⿰ソ艮 ⿰末靣
lăng nhăng dạ nọ tần ngần mặt kia
39
𡎢 ⿱⿰牙攵正 𢫔
sinh ngồi chĩnh chệm cũng ghê
40
⿰末靣
gan thì trinh trích mặt thì trơ trơ
41
cơm rồi thong thả bấy giờ
42
𡥵 𧗱 𠳒
con hầu biết ý về thưa mọi lời
43
𨔍 𠁀
thưa rằng lạ đời
44
𠊚
buồn tành ngán nói những người lăng nhăng
45
⿱亦口
giả dối cầm bằng
46
⿰末靣
vả cho tan mặt cái thằng giới sơn
47
𧵑 ⿱⿲冫白𡿨冗 ⿰扌与
của đâu khéo khéo dở dang
48
𢫕 𫴋
cơm tôi bưng xuống sẵn sàng liền xơi
49
⿰口慝
hiến quan rằng cũng nực cười
50
⿰亻⿱⺀寸 𨖲 𠳨 ⿱人氺 𠳒 𥋳
truyền lên ta hỏi mấy lời coi
51
𠳐 𠰺
con hầu vâng dạy hẳn hoi
52
𫴋 𤽗 𨖲
hầu sai tao xuống đòi ngươi lên
53
𠳐 𢧚
vâng vâng dạ dạ nên nên
54
𧿨 𨃴
nàng vừa giở gót chàng liền theo chân
55
𦋦 𡑝
chàng từ theo ra sân
56
⿳丷罒戍 ⿱䒑明 ⿳丷罒戍 𡲫
một manh áo một quần vải to
57
𫽄 𠲖 𫽄 𢢆 𭉝
chẳng e lệ chẳng thẹn thò
58
𨆝 ⿱䒑穌 ⿳丷罒戍 𠇮
cúi đầu làm lễ to gan một mình
59
⿰末靣
hiến quan xem thấy mặt sinh
60
𫽄 𫽄 𢫞
chẳng chê bay cũng chẳng khinh rẻ
61
⿱⺊𠄎
nửa tin nửa lại hồ nghi
62
𧗱 ⿱⺊𠄎 𧗱 ⿱艹参
tin về sẽ hạnh nghi về lửa rơm
63
⿱亦口 𫽄 𫽄 𦹳
chẳng sạch chẳng thơm
64
⿱罒𪜀
ắt tiếng hàng cơm đã ồn
65
mấy truyền những kẻ hạ môn
66
𦋦 𠰺
ra ngoài cho tĩnh kẻo đồn dạy chăng
67
𨀈 𨖲 𧵆
đòi sinh sinh bước lên gần
68
⿰車前 𨍦 𧵆 𫨩
trước sau hiến mấy gọi gần cho hay
69
𤽗 𠳒
rằng ngươi lời thực phải bầy
70
⿰彳𠬠
nhân sao dám đến đây việc
71
𢬣 𨆝
chàng sinh tay liễm gối quỳ
72
𩈘 𬂙 ⿰⿱宀竜下 𠰘 𢭮
mặt thì trông xuống miệng thì gửi qua
73
⿱䒑如
lị nhân bình lục quê nhà
74
⿱亚女 ⿱罒𪜀 ⿱罒𪜀
anh nguyễn đạt tôi nguyễn sinh
75
⿱亚女
anh em chí lập công danh
76
𠇮
tìm thầy bắc đạo rời mình phương nam
77
𢧚 𣌋 𢼂
nên thân sớm số cho cam
78
⿳丷罒戍 𠦳
hoạt mông một khắc chẳng tham nghìn vàng
79
qua đây xem thấy hiên đường
80
𢀭 𢀨
anh em những ước giàu sang như hầu
81
𨍦
tôi chơi vườn sau
82
𠸍 ⿰口昆 𠀧 𤴬 𤾓
mỉa ồn ba tiếng thiết đau trăm bề
83
⿺尺丶 𨅸 𠵌
nơi chân đứng lại tôi nghe
84
rằng vị thần còn xa
85
𢪀 𦋦
lượng khốn tôi nghĩ chẳng ra
86
⿰𮎛入 ⿱𦍌又
xông vào tiên quyết hỏi tra nghĩa mầu
87
𦝄 𣷭
tôi trăng bể càng sâu
88
𫽄 ⿳丷罒戍 𠀧 𣈜
chẳng rằng một tiếng đã thâu ba ngày
89
𫏾 𨍦 𠳒 𤋵
trước sau lời thực giãi bày
90
𣈙 𠳐
tha cho thì khỏi bắt rầy phải vâng
91
⿰ソ帛
hiến quan gẫm biết hiền nhân
92
𦋦 ⿰⿱勿勿出
ra thơ lãng nguyệt cứ vần rằng nhô
93
𠰺 𠊛 𥙩
dạy người nghiên bút lấy cho
94
𡎢 ⿰忄⿱耳巜 𠰷 ⿳丷罒戍 𠇮
sinh ngồi khép nép liệu lo một mình
95
⿰亻⿱⺀寸
lại truyền đòi gọi ngọc thanh
96
𦋦 ⿺尺丶
ra nơi thể cách xem tình phải chăng
97
ngọc thanh ren nén thưa rằng
98
⿱石从
trót đã lỗi tội bằng thổ sơn
99
⿰口蛮
hiến quan vừa gọi vừa mơn
100
đã khi thét mắng lại cơn dành
101
𠳒 𡗶
lời rằng khắp cụ giời sinh
102
⿰車前 𨍦
trước sau chẳng khác sự tình chẳng sai
103
𫨩
biết hay rằng kẻ anh tài
104
⿰扌⿻⿻冖九丶
nhủ sinh đem lại bài xem cho
104.1
thơ rằng
104.2
𤇮
hui hút vừa khi rậng? bếp
104.3
𬂙 𦋦 ⿰⿱勿勿出
trông ra nhác thấy nguyệt đà nhô
104.4
𤎜 ⿰火雷 ⿺尺丶
sáng soi vằng vặc đòi nơi khắp
104.5
𤏣 𩄲 𫄑 𤇦
tỏ chốn cung mây nối chốn
105
𠰷
xem rồi liệu liệu lo lo
106
𡗶
hiến quan rằng được giời cho rể hiền
107
thiên duyên khéo định nhân duyên
108
chăng quyền tạm tạm quyền đã
109
giảng cho sinh biết tận từ
110
⿱罒𪜀
ắt mộc suy như thần
111
thôi thối suy chẳng làm chi
112
⿱罒𪜀
hễ quân tử tiểu nhân
113
𥪝
ta xem trong hội long vân
114
⿱罒𪜀 𤽗
ắt ngươi cũng phần mon men
115
𢜝 𠳒 ⿰口㸔
sợ lời thế chê khen
116
𢜝 𠳒 ⿰口㸔
sợ lời thế chê khen
117
đây ta sẽ liệu rèn tập cho
118
𢧚 ⿰人車
sinh rằng chất nên kho
119
𢌌 𠰷 𣷭 𠰷 𡽫
rộng lo bể ái đức lo non vàng
120
𧘇 ⿱䒑巾
kể từ bao ấy nỡ toan chốn nào
121
𠲝 𢧚
chối thời nên kẻ làm cao
122
𠵌 𠰘
nghe thời miệng thế xôn xao khôn hàn
123
𠳐 𠳒 𨍦 𡬶
vâng lời sau sẽ tìm sang
124
𣉹 𨖲 ⿱亚女
bây giờ xin cẵng lên đường thăm anh
125
nếu vậy làm thinh
126
𢀭 𢀨 ⿱䒑⿰氵⿱⺀寸 𢫞
giàu sang chưa thấy bạc khinh đã lề
127
hiến quan rằng chớ thế thì
128
𠰷 𥱬 𠇍 𠳒
đừng lo sinh hãy chép ghi mấy lời
129
⿳丷罒戍 𠊛
để nghĩa phải bắt một người
130
ngâm khuê vừa ý tếch vời đưa tin
131
𠵌 𠳒 ⿰扌与
nghe lời sinh dở bút nghiên
132
⿰⿻丨二丶 ⿱䒑化 ⿳丷罒戍 𠳚 𧗱
thư hoa một bức vân tiên gửi về
133
𠳐 𠰺 𦋦 𠫾
tiểu đồng vâng dậy ra đi
134
⿳艹冖⿳口丷一 ⿱亦十
doanh cầu thoát khỏi phú
135
⿰𮎛入
lạt vào đến tận trường văn
136
𨔍 𨓡 ⿰𧾷⿱龷寸 ⿰ソ艮 𬂙
lạ lùng còn đứng tần ngần trông
137
⿱⺊𠄎 ⿱⺊𠄎
đồng nghi đạt đạt nghi đồng
138
𣦍 𢚸
bằng ai ngay thực lòng hở hang
139
⿰𧾷⿱龷寸 𨍦 𬂙 𩈘
đứng sau trông thấy mặt chàng
140
𦋦 𧘇 𢜝
ra chiều khác ý như dường sợ ta
141
𦋦
thưa rằng phải đạt thời ra
142
𢜠 ⿰⿻丨二丶 ⿱䒑如
tin mừng này thư nhà nguyễn sinh
143
vội vàng đạt mới tiếp nghênh
144
hỏi đồng cho biết ý tình làm sao
145
湿
tiểu đồng kể hết thấp cao
146
⿰亻⿱⺀寸 𢭂 ⿳丷罒戍
truyền cho mấy lại đưa trao một tờ
147
⿰⿻丨二丶
đạt bóc xem lẽ thư từ
148
⿰美𫔭 𦋦 𦊚
mở ra xem thấy thơ từ bốn câu
148.1
thơ rằng
148.2
⿱人氺 𠳒 𠳚
mấy lời từ tạ gửi trình anh
148.3
𢚷 𢧚 ⿱䒑⿰氵⿱⺀寸
quá giận cho nên kẻ bạc tình
148.4
nhan chước cho xin miễn trách
148.5
⿱䒑⿰氵⿱⺀寸 𢫞
kẻo chê rằng bạc bảo rằng khinh
149
đạt liền xem thấy thơ sinh
150
⿰⿱宀竜下 ⿰口慝
cầm lên đặt xuống làm thinh nực cười
151
⿰口㸔 ⿱人氺 𠳒
chê khen chẳng biết mấy lời
152
⿱罒𪜀 𠊛 𢜗
chê rằng sinh cũng người vụng toan
153
⿱亦口
phải chốn quan
154
𫽄
biết đường binh pháp chẳng đường bao dung
155
⿰𢃄下
thời đừng còn dưới công
156
⿰彳⿰⿻丨二丶 𠇮 𢚸
luật mình chưa biết nữa lòng làm sao
157
𧗱 𡮇
về rằng còn chút chí cao
158
⿰㪯门 𧘇 𠓨
cửa hầu dường ấy dám vào
159
⿺尺丶 𠳒 𠳚 𧗱
này lời ta lại gửi về
160
𨍦 𨉞
rằng khoa thi cũng đã kề sau lưng
161
⿲丶身丿
tạ từ đồng lại rời chân
162
丿 𧵆 ⿰㪯门
phút qua huyện dũng đã gần cửa dinh
163
𨀈 𠓨 𨍦 𫏾
bước vào sau trước thưa sinh
164
⿱人氺 𠳒
mấy lời đạt giận còn giành chứa quên
165
𧘇 𠵌
chàng sinh tự ấy nghe tin
166
thời đành tâm sự càng chuyên học hành
167
𣌋 ⿱日𧇊 𢭗 𠇮
sớm khuya đấy nương mình
168
𠰘 ⿱丷⿸厂占 ⿳丷罒戍
miệng chưa ? một tiếng lành đồn xa
169
hương trường vừa thuở đến khoa
170
𧘇 ⿱罒𪜀
hội công danh ấy ai kém ai
171
𠵌 𦖻
đạt từ nghe thấy bên tai
172
𡬶 𨄹 𦋦 𧗱
tìm thầy xin dạo đường mai ra về
173
⿰扌与 𢄂
ôm từ giở chợ làm quê
174
hả rằng ai chẳng biết nghề ăn chơi
175
⿳丷罒戍 𨕭 𦠘
càn khôn một gánh trên vai
176
biết ai đệ biết ai tiểu đồng
177
⿳丷罒戍 𣈜 𨄹
một ngày chân dạo đường thông
178
⿱⿲冫白𡿨冗 丿 ⿳艹冖⿳口丷一
hay đâu phút đã khỏi sông doanh cầu
179
𠳨 ⿰𮎛入 ⿰⿻丨二丶
hỏi thăm vào đến thư lâu
180
𠵌 ⿰⿱罒𪜀⿱山⺀ ⿰亻⿱工失
nghe tin sinh mới ra hầu trưởng huynh
181
cùng nhau kể hết sự tình
182
𭮫 𦋦
đoạn rồi sinh mấy ra trình hiến quan
183
𥪝
rằng tôi trong kẻ hàn
184
𠵌 𫥨
nghe ra giật giải trường an trận này
185
𠳚
gửi qua quan cả được hay
186
𡬶
phải rời kẻo đã cất tìm khoa hương
187
𠰺
dậy rằng ta ngẫm văn chương
188
tam khôi bất cập tứ trường hữu
189
𠰺 ⿲丶丿㦮 𥺊
dạy cho tiền gạo rau dưa
190
𠄩 ⿱䒑共 𠄩
tiểu hầu hai đứa soạn đưa hai chàng
191
⿱亚女 𥛉 𫏾
anh em lạy trước hiên đường
192
𥚆 𣈙 𠊛
nhìn xem rày đã khác thường người ta
193
𥛉 𠄩 𡥚 𦋦
lạy lui hai cùng ra
194
𢚸 𠼯 𣷮
lòng xuân hăm hở suối dương tập tìu
195
𨿽 𢚸
ngọc thanh tuy chẳng lòng yêu
196
𠇍 𦋦 𢠐
mấy sinh xem cũng ra chiều ngẩn ngơ
197
⿰亻⿱己大 ⿺辶⿳中一⿰丨又
hầu mong khiển tiến truyện thư
198
𠲖 ⿱⺊𠄎
đã e con mấy lại ngờ thằng cam
199
𦋦
tỏ ra thế cũng xem nhàm
200
𬛈
kín thời nem ai làm cho sinh
201
⿰亻⿱己大
tin hầu ngỏ sự tình
202
⿰亻⿱⺀寸 丿 𠇮 𠵌
chuyện mình phút lỗi nép mình lại nghe
203
⿱亦口
sinh đỗ ông nghè
204
⿲丶米丿 ⿰匕帚
ắt ta cũng dự thời về vinh quy
205
𠄩 𦋦 𠫾
hai chàng từ thuở ra đi
206
𦊚
sơn nam giật giải bốn kỳ thủ khoa
207
𧵆
tiếng đồn dậy khắp gần xa
208
⿱亚女 𧿨 ⿱䒑如
anh em mấy trở lại nhà bản hương
209
𫏾 ⿰𮎛入 ⿲丶身丿
trước vào lạy tạ huyên đường
210
𨍦 𢜠 𡛔 𠄩
sau mừng em gái hai nàng sởn
211
𨍦
mẹ con trò chuyện sau xưa
212
⿱⿲冫白𡿨冗 𡾵 𨖅
hay đâu kết đã chờ ngôi sang
213
⿰尾采
tuyến tinh mọi vẻ thêm càng
214
𨖅
vừa qua tân mão lại sang nhâm thìn
215
𠀧 𠦳
hội xuân kể ngoại ba nghìn
216
⿰弓卜 𡬶 𨖲 ⿰㪯门 𡗶
trương hoàng ai cũng tìm lên cửa giời
217
𠀧 𤾓
ba trăm sách đua tài
218
𠄩 𫽄
vân đình kéo bảng còn vài chẳng bao
219
𧵆 ⿰乃𡿨
gần xa ai nấy ca dao
220
𠄩 𠸜 ⿰𮎛入 𣘈
hai họ nguyễn tên vào bảng son
221
𠄩 𠊛 ⿳丷罒戍
hai người một áng vân môn
222
𡾵 𢄂
ngôi đồng tiến danh đồn chợ quê
223
⿰亻⿱⺀寸 𠄩 𡥚
mấy truyền hai tuỳ nhi
224
⿳丷罒戍 𠳚 ⿳丷罒戍 𧗱
một sang gửi hiến một về trình
225
𡨸
chữ rằng thiên đạo
226
𢧚 𦊚 𠀧
làm nên bốn đức ơn nhờ đạo ba
227
ta rằng ngọc tĩnh con ta
228
gả cho nguyễn đạt giao hoà nhân duyên
229
ngọc thanh tự thuở tin truyền
230
mừng mừng rỡ rỡ chẳng yên rồi
231
𢧚
mừng rằng chàng đã nên danh
232
𢧚
mừng rằng chàng đã nên danh
233
𡲤 𥪝
vả chước ta cũng vui trong mọi bề
234
𢪀 𡨸
nghĩ rằng chữ quý dịch giao
235
𫽄
tân thành ắt chẳng kém hồng nhan
236
⿱𠂉力
chàng sinh ơn đức hiến quan
237
nuôi sinh rồi lại gả nàng cho sinh
238
lành may lại gặp lành
239
𪽝 ⿱𠂉力 𡥵
bởi tiên tích đức mới sinh con hiền
240
𧘇 ⿰亻⿱⺀寸
tạc bia ấy để thế truyền
241
⿳丷罒戍
nôm na một tập bút nghiên chép làm