< Index
𫱀
đổng thiên vương truyện hát đào
Author: unknown, ca. 1946-1956
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:10895
7%, 81 lines


1
thi vân
2
𨑮 𣘃
giặc ân mười vạn một cây côn
3
𠀧 𢆫 𠦳 𠸗 𡥵
ba tuổi nghìn xưa một thánh con
4
công nghiệp nêu trên đầu ngựa sắt
5
𤋵 𤏣 𬌓 𢚸 𣜱
hiếu trung giãi tỏ tấm lòng son
6
𫥨 𢬣 𥠭
ra tay giải cứu cho nòi giống
7
𥹰 𨱽 𡽫
để tiếng lâu dài với nước non
8
𠸥
không không nào kể
9
𠊚 𠸗 𡽫
người xưa còn mãi nước non còn
10
𠸗 𫢩 𠎬
xưa nay những đấng kỳ nhân
11
𨑮 𠊚
công danh sự nghiệp mười phân khác người
12
𣄒 𠁀
lập bia lập mốc đời
13
𨢟 𢸞 𢧚
anh hùng gây giựng nên thời thế hay
14
nước ta truyện kỳ thay
15
𠁀
kỳ nhân kỳ sự trước đây bao đời
16
𢧚 𡗶
làm nên công nghiệp tầy giời
17
𠰘 𠁀
sử xanh còn chép miệng đời còn bia
18
𣇫 𠸗
thuở xưa một thánh nhi
19
𠸜 𪜀 𣱆 𪜀
tên họ không hay
20
𠊚 𣄒 𫢩
vốn người bắc ninh nay
21
làng dầy phù đổng huyện dầy tiên du
22
𢀭
mẹ cha tiếng nhà giầu
23
𥚯 𠇍 𠊚
phú kham địch quốc rễ âu mấy người
24
chỉ hiềm một nỗi hiếm hoi
25
𧵆 𠄼 𨑮 𣠖 𠊚
gần năm mươi tuổi chưa người thừa gia
26
𧵆
cầu đây vái đó gần xa
27
𠸥
làm duyên làm phúc kể đà bao nơi
28
𢆧 𫳵 𡗶 𠊚
may sao giời chẳng phụ người
29
𣄒 𫅜 𡗶
lành lại hưởng phúc giời không sai
30
𣋚 𩅹 𩆐 𡗶
một hôm mưa sấm vang giời
31
𡑰 𨃴 𠊚 𡚢
trước vườn gót chân người rất to
32
𥙩
lão thử lấy chân so
33
𢜠 𣘃
tin mừng thoát báo cây khô mọc chồi
34
𢆥 𡗶
hoài thai hơn một năm giời
35
𪀄 𬊽 𦤾 𦬑 𫥨
chim thiêng dường rắp đến hồi nở ra
36
phú ông một giấc nam kha
37
𥊚 𥇀 𠫾
màng đi tới một toà thiên cung
38
𠄼 𩄲
lâu đài năm thức mây phong
39
𧏵
rồng chầu bệ ngọc hương lồng toà sen
40
𠄩
quan triều phục hai bên
41
𠊚 𨕭
một người chem chẻm ngồi trên ngai vàng
42
𠳨 𫥨
hỏi ra mới biết ngọc hoàng
43
𫆍 𦖻 𦖑 𤑟 𤉜
lắng tai nghe được ràng đích tin
44
𨖲
ngọc hoàng triệu một tướng lên
45
𨉓 𠀧 𩈘 𢬣 𨱽
mình cao ba trượng mặt đen tay dài
46
𥪞 𠇍 𢆥 𡗶
phán rằng trong mấy năm giời
47
văn lang giặc quấy nơi biên thuỳ
48
𫢩 𠫾
nay ta cho tướng quân đi
49
𫴋 𣄒 𠀧
xuống phù đổng một kỳ ba thu
50
𫥨 𠫾
rồi ra đi giẹp giặc tầu
51
𠢞 𧘇 𧗱
giúp xong nước ấy về chầu ta đây
52
𠫾 𬆄
tướng kia lĩnh mệnh đi ngay
53
𣅶 𥊚 𫥨
phú ông cũng lúc này tỉnh ra
54
𣃣 𥪝
vừa hay tin báo trong nhà
55
𦝄 𫥨
cung giăng quế đã nảy ra một cành
56
𠶗
hương đưa sực nức môn đình
57
𥋳 𠊚 𠍵 𤑟 𣅶
coi người dị dạng hình lúc
58
𢜠 𤾓
ông mừng rỡ trăm bề
59
𣋽 𣌉
vàng chiu ngọc chắt sớm khuya chẳng rời
60
𠲖 𠇍 𠳒
chỉn e thần mộng mấy nhời
61
𡥵 𨖲 𠀧 𣦮 𧗱 𡗶 𥹰
con lên ba tuổi về giời không lâu
62
ông xanh giứ giả chi nhau
63
𦓡 𠱋
thế thà rằng không
64
𥢆 𢚸 𢠣 𢚸
nỗi riêng lòng những giận lòng
65
𥪞
trong ngoài kín chẳng ngỏ cùng ai hay
66
𠇍 𣎃
ngờ đâu được mấy tháng chầy
67
𧗱 𬆄 𤂬
phú ông dầy đã về ngay suối vàng
68
𩄴 𢩣
lão chiếc bóng buồng sương
69
𠲖 𡥵 𪨅 𨉟 𫅷
nửa e con trẻ nửa thương mình già
70
𢞅 𡥵 𢚸
yêu con lòng lại đậm đà
71
𢪲 𠨡 𣎀 𣈜
dường như nâng trứng hứng hoa đêm ngày
72
𢪲 𫵀 𢬣
nâng niu chẳng chút rời tay
73
𣎀 𣈜 𠫾
mong đêm biết nói mong ngày biết đi
74
𠀧 𢆥
ba năm hết sức chì
75
𦓡 𡥵 𨔍
con trích trích tri tri lạ nhường
76
𨔍 𣷭 𠰘
lạ sóng bể miệng làng
77
𠳒
những nhời chế nhạo mọi đường sầu kia
78
𢀭 𧘇
bất nhân giầu ấy báu
79
𡗶 𣃣 𣃣
giời cho quí tử vừa què vừa câm
80
𦖑 𧡊 𤴬 𢚸
nghe thấy những đau lòng
81
𥢆 𨉓 𤋵 𠇍 𡗶
riêng mình chỉ giãi lương tâm mấy nhời