< Index
huấn nữ diễn ca
Author: unknown, 1946-1956
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:36245
COMPLETE 184 lines


1
khôn nghi trinh tĩnh nhu
2
⿰氵𠬠 𠳐
đạo đàn một bề thuận vâng
3
𠰺
phân minh tứ đức dạy rằng
4
𠸗 𦎛
mấy tam tùng ấy xưa từng treo gương
5
nết đừng nóng nảy vội vàng
6
đã hoà bình lại dịu dàng mấy hay
7
𧡊 調 𬆄
thấy đều phải ấy làm ngay
8
𤵺 𢬭
biết câu lỗi dại đây đổi liền
9
tĩnh thời năn nổ cần quyền
10
𢖮 𡨺 ⿰扌㕓
động thời ắt phải giữ gìn lễ nghi
11
𬆄 𥊢 𪿄 𠫾
mắt kia ngay thẳng trông đi
12
𢪀 調 𠳹
bụng này êm lặng nghĩ chi đều xằng
13
⿰口槊 ⿰口庒
nói đừng liến láu lăng nhăng
14
𠳒
khoan thai lời ấy phải chăng câu này
15
調 𠊛
đều người không phải mặc thây
16
調 𨉟 𠹾 𣦍 𠫾 𦓡
đều mình không phải chịu ngay đi
17
𫳵 𢧚 𩢬 𠲝 𠊛
sao nên lừa dối người ta
18
𫳵 𢧚 𠁀
sao nên siểm nịnh gièm pha chuyện đời
19
𤵺 𠊛 𩂏 𩂠 ⿰土⿺尺丶
dại người che đậy mọi nơi
20
𨉟 𢭳 ⿰扌艶 𤇨 𫥨
khôn mình giấu giếm đừng phơi ra ngoài
21
𠹳 𨱽
tuồng cười cợt dong dài
22
𡗉 𠳒 𡗋 𠊛
nhiều lời lắm chuyện người không hay
23
𡀍 𠯽
thôi đừng mỉa chửi ai đây
24
⿰口荣 𠾦 𦓡
thôi đừng văng bẩn nói be càn
25
⿰彳𠬠
việc đừng khoáng khuyết thư nhàn
26
⿰弄速 ⿱⿰舟𠬠皿
đã làm cho chóng lại bàn cho tinh
27
漿 𫅜
dưa tương khôn khéo ngon lành
28
⿱⿰舟𠬠皿 ⿱糸心 ⿰彳𠬠 𨉟
cỗ bàn tươm tất việc mình dám sai
29
𦄅 𦁼
học nghề dệt tập nghề may
30
⿰糹播 𣅶 𫢼 𢬭
khi khâu áo lúc thay đổi quần
31
⿱日𧇊 𣌋
nữ công khuya sớm chuyên cần
32
𢖮 ⿰尾采
chốn khuê môn ắt phần vẻ vang
33
𣜱
dáng đành son phấn điểm trang
34
hình thần chất phác dung quang hoàn toàn
35
𬙾 ⿰尾采
đẹp cái vẻ hồng nhan
36
𡥵 𡗉
làm cho con mắt thế gian mỏi nhiều
37
⿱⿰牙攵正 𤾓
dung nghi nghiêm chỉnh trăm chiều
38
𠤆 𡮍 ⿱䒑巾
đường ăn mặc chớ chút nào xa hoa
39
𢚸
lòng này không tưởng nọ kia
40
⿱䒑如
thời đành mộc mạc nhà quê thế
41
⿱䒑如 𢖮
nhà ắt phải theo cha
42
𫯳
đến khi gả bán thì ta theo chồng
43
𠸠
bằng duyên phận long đong
44
𡥵 𬌓 𢚸
theo con cho vững tấm lòng kiên trinh
45
𠄩 𨉟
phụng thờ hai bố mẹ mình
46
𣋚 𣌋 𠰘 𫅜 𠰘
khi hôm khi sớm miếng lành miếng ngon
47
𣘃
cây từ gốc nước từ nguồn
48
𠰺 𫢩 𢖵
ơn nuôi nghĩa dạy nay còn nhớ không
49
𠰘 𢚸
đã chiều miệng lại chiều lòng
50
𢝙 𩈘
vui thay mặt ấy hoà cùng tiếng kia
51
𤯩
sống thời yêu kính mọi bề
52
𣩂 𠤆
chết thời thương xót chớ hề quên ơn
53
𤴪
phụng thờ mẹ ghẻ chu chuân
54
𥋳 𠎬 𨉟
cũng coi như đấng từ thân sinh mình
55
⿰氵𠬠 ⿱罒𪜀 𡨸
chị em một chữ tình
56
𨤰
thuận hoà nhẽ phải tranh giành hay đâu
57
⿱罒𪜀 𨱽 ⿰娄乆
anh em nghĩa dài lâu
58
調
không đều chấp trách câu hoà hài
59
𢗖 𢫝 𨱽
nói làm nhầm lỗi dong dài
60
𢚸 𥪝 𢧚 𩈘
lòng trong nên nhẫn mặt ngoài
61
mẹ cha yêu ghét không cân
62
𢚁 ⿱世力 𠤆
đừng khoe cậy thế chớ phân
63
𥪝 𧖱 𧗅 𦛌 𫅷
nghĩ trong máu mủ nuột
64
𧵑 𪽣 ⿱䒑如
vậy xem tiền của ruộng nhà như không
65
𫽄
cần thời chẳng đến nỗi cùng
66
𢧚 𤯺 𢫝 ⿱䒑巾
nên siêng năng thế đừng dong chơi nào
67
𫽄 𬥣
kiệm thời chẳng đến nỗi nghèo
68
𢧚 便
nên tần tiện thế đừng tiêu hoang
69
殿 𠫾
cảnh chùa đền nọ đừng đi
70
⿰彳𠬠 𣈙
việc đồng cốt ấy đừng rầy
71
𤇮
bếp đừng để bẩn không hay
72
𥺊 𣦍
cơm rơi gạo vãi nhặt ngay vội vàng
73
𡛔 𤳇 𡎥 𠤆
gái trai ngồi chớ chung giường
74
𫽄 𢭂 𢬣
đưa để đấy chẳng thường trao tay
75
⿺辶孫 𨉟 𠊛
nhún mình cũng nhường người
76
kính bề tuổi tác yêu loai thơ ngây
77
𠁀
đời trung hậu mới hay
78
𢬣
đấu mua thủng bán đôi tay công bình
79
𠓀 𡨺 ⿰氵𠬠 𢚸
trước sau giữ một lòng thành
80
⿰扌⿻⿻冖九丶 ⿰⿱䒑句攵 𢯢 𨉟 ⿰冫⿱臼工
đem câu kính cẩn sửa mình nết na
81
𧵆
đừng gần những kẻ nịnh ta
82
𠳒 𪬃
đừng tin lời nói gièm pha ngầy
83
𡮈
tham chi cái lợi nhỏ này
84
𠸦 𠁀
cầu chi cái tiếng khen hay mấy đời
85
𢜠
giận mừng sẽ kín tăm hơi
86
𢚸
ghét yêu đừng như thiên lòng
87
xót thương kiến đàn trùng
88
𢜝 𡗶 𫳵 𪾋 𫗃
sợ trời sao dám phụ cùng gió mưa
89
𡨸
đừng dùng giấy chữ những tờ
90
𠸜 𣇞
kìa tên hiền thánh bao giờ giám khinh
91
chờ tiên tổ phải tinh thành
92
𠊛
đãi người hầu hạ tình khoan dung
93
𠫾 𣎀 𥙩 𤒘 𢫝
đi đêm lấy đuốc giong
94
𧵑 𧵑 𨉟 𨉟
của thì mặc của mình không liều mình
95
𢚸
lòng êm lặng khí hoà bình
96
𠊛 𨉟
thứ người cũng trách mình mấy xong
97
𣃣 𣈜 𧺀 ⿰扌⿱䒑⿻几二 ⿱艹⿻几二
vừa ngày đào thắm đâm bông
98
⿰个里 𥪝
bề ngoài mối lái duyên trong phẩm bình
99
gia phong phải nhận cho rành
100
⿰冫⿱臼工 𫅜 𫳵
lại xem tính nết dữ lành làm sao
101
𤾓
mẹ cha thuận cả trăm chiều
102
𢝙 ⿰尾采 調 𦀊
cầm vui vẻ điệu sắt giù giặt dây
103
loan chung phượng chạ kiếp này
104
⿰氵𠬠 𠄩 𡢻 𠸗
một duyên hai nợ đã bầy kiếp xưa
105
𦝄 𫅷 𥿗 𢇁
trăng già kết chỉ xe
106
𠑕 𩈘 𢚸
dám ngang ngửa mặt thưa thớt lòng
107
𣌋 ⿱日𧇊 𫯳
sớm khuya thờ bố mẹ chồng
108
⿰氵𠬠
một niềm chiều chuộng xem cùng gia thân
109
cũng đừng trái mệnh phu quân
110
⿰⿱䒑句攵 𨅸
kính chàng như đấng đại tân mới
111
chị em dâu xử cho hoà
112
hẳn hoi mấy chú mặn cùng
113
nàng hầu này phải thương cho
114
𡥵 𫯳 𠤆 𠫅
con chồng kia chớ giày ghét ghen
115
𤵺
chàng dại quàng xiên
116
𭈷 𣅶 𠹚
xin ngăn từng lúc van khuyên những lần
117
chàng bại thương luân
118
⿰氵𠬠 𨉟 𨑮
một mình xử mười phân thuận hoà
119
𨉟
miều đừng hợm mình ta
120
𢚁 𫥨 ⿰彳⿱䒑止 𠊛
thương yêu đừng cậy mấy ra tuồng người
121
𢀭 𢀨 𠤆 𠁀
được giàu sang chớ khinh đời
122
𫳵 𢚁
tài sao dám cậy tài thế du
123
⿰忄卢
chàng bệnh hoạn những thương lo
124
𬥣 𩛜 𠁀
chàng nghèo đói phải cho trọn đời
125
𢤞 𬨨 𠳒
chàng hờn giận quá lời
126
𡬶 𠹚 𠳿
tìm câu van vỉ liệu bài nói năng
127
thôi đừng biện nỗi phải chăng
128
𠸥 𠲥 ⿰口庒
thôi đừng kể lể lăng nhăng
129
𠀧 𨑮 ⿰氵𠬠 𣋚 𠄻
ba mươi mồng một hôm rằm
130
𠯻 𠯻 𫗃 𩆐
ào ào gió bão ầm ầm sấm vang
131
𣎀 𣋚
những đêm hôm ấy chung giường
132
𭞾 ⿱䒑巾
còn mong tránh khỏi tai ương được nào
133
đã khi tắt giọt nước đào
134
𠤆
lửa tình lấp lại chớ chiều thế chi
135
⿱亦口
còn nguyệt nọ hoa kia
136
𢜝 𦬑 𧁷 𢚸
sợ đường sinh nở khi khó lòng
137
𬨨 𩛂 𢚸
ăn thường đừng quá no lòng
138
𫗃 𠓨
mặc thường đừng để gió đông lọt vào
139
𢬣 𢱎
tay kia đừng với cao
140
𧼋 𨀈 𣭻
chân kia đừng chạy liều bước mau
141
bụng đừng tức giận đâu đâu
142
𠰘 𠰁 𠊛
miệng đừng nói chuyện cãi nhau khinh người
143
𠓨 𦖻
tiếng dâm đừng để vào tai
144
𢙇 𥉫
sắc gian đừng hoài mắt trông
145
𫼳 𫽄 𢫝
mang thai chẳng càn giông
146
𡥵 𠓇 𢖮 𪬡
sinh con sáng suốt ắt không ngu hèn
147
𧵆 𦬑 ⿰畧先
hoa kia gần nở trước đèn
148
𣦍 𢩣 𥪰 ⿰㪯门
thu ngay buồng cạnh khép liền cửa
149
𠶛 𡨺
kiêng khi rét giữ khi nồng
150
𩂏 𩙌
đã che khi gió lại phòng khi sương
151
𫳵 𢧚 𢤡
sao nên giận dỗi mọi đường
152
𠶖 𠶛 𠶖 𠶛
uống thường kiêng uống ăn thường kiêng ăn
153
𡃊 𤇮
ghê thay giếng bếp thần
154
𥪝 ⿰氵𠬠 ⿰日舉 𠤆 𧵆 ⿰土⿺尺丶
còn trong một cữ chớ gần đôi nơi
155
𡥵 𫥨 𢧚 𠊛
sinh con ra muốn nên người
156
𩟻 𠳒 𡂰
đã công nuôi nấng lại lời khuyên răn
157
𠤆 𠫅 𧜖
đừng kép áo chớ đầy chăn
158
𠮾 𦟐
đừng cho ngọt ấy cùng ăn mỡ này
159
𡮈 𣇫 𢧚 𠄩
nhỏ thơ từ thuở nên hai
160
𠸒
bảo cho tín thực kẻo sai tính thường
161
𠰺 𡥵 ⿰⿱䒑句攵
dạy con lễ nghĩa kính nhường
162
𠊛 𤍊
đạo làm người ấy tỏ tường giảng minh
163
𤳇
trai thời nghề nghiệp tập tành
164
𡛔 𥙩 ⿰彳𠬠 𨉟
gái thời chăm lấy việc mình cho xong
165
𡥵
nuôi con để chơi không
166
𫽄 𨢇 𥪝
chẳng ngoài chè rượu thì trong cờ bài
167
𣃣
quan vừa đến tuổi này
168
𣈜
đã khi kén rể lại ngày chọn dâu
169
𧵑 𠤆 𢀭
đừng của chớ chuộng giàu
170
𠤆 ⿰土⿺尺丶 𢀨
đừng tham chốn quý chớ cầu nơi sang
171
婿
rể thì chọn kẻ hiền lương
172
𡬶 ⿱䒑壮 𣐱
dâu thì tìm kẻ đoan trang nhu thuần
173
đạo tề gia chính thân
174
𧵑 𡥵
của cho con phải quân phân mấy hoà
175
𡥵 𡛔
làm thân con gái đàn
176
𡨺 調 𢖮 ⿱罒𪜀 ⿰尾采
giữ đều trinh tiết ắt vẻ vang
177
gan như sắt dạ như vàng
178
𢚸 𦛌
lòng thường như bách ruột thường như thông
179
𡢐 ⿰畧先 ⿰氵𠬠 𢚸
khi sau khi trước một lòng
180
⿱䒑巾
khi thường khi biến cũng không khác nào
181
𡗶
nơi nơi giời đất thương yêu
182
調 𫅜
quỷ thần phù hộ biết bao điều lành
183
祿
thọ phúc lộc hiển vinh
184
⿰氵𠬠 𠊛 ⿵門了 𠁀
một người trinh thuận thỏm danh muôn đời