< Index
𡜤
bài hát đĩ
Author: unknown author
Source: https://vi.scribd.com/doc/262750923/BaiHatDi

Characters marked as Not-in-Unicode

7 unique IDS found
IDS
Lines
⿺礼爫
LẤY
13.0
𠬠 ⿰口𠃩 ⿺礼爫 𫯳
còn một phương để nhín lấy chồng
⿰口𠃩
NHÍN
13.0
𠬠 ⿰口𠃩 ⿺礼爫 𫯳
còn một phương để nhín lấy chồng
⿱䒑巾
NÀO
10.0
⿰趣𡿨 ⿱䒑巾
giang hồ chẳng thú nào không
⿰趣𡿨
THÚ
10.0
⿰趣𡿨 ⿱䒑巾
giang hồ chẳng thú nào không
⿱天匕
TRỜI
3.0
𡋿 ⿱天匕
cho lở đất long trời âu mới thích
⿰亻⿱𭕄寺
ĐẤNG
6.0
𠊛 𠀧 ⿰亻⿱𭕄寺 𧵑 𠀧
người ba đấng của ba loài
⿰言⿵⺆㐅
ĐỀU
11.0
西 ⿰言⿵⺆㐅
khắp nam bắc đông tây đều nức tiếng