< Index
𧊉
Bướm Hoa Tân Truyện II
Story of Butterflies and Flowers (woodblock version)
Author: unknown author, reprint 01/1916
Source: http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/4/page/1
COMPLETE 404 lines

維新丙辰孟春重刊 - 觀文堂藏板 Duy Tân Bính Thìn mạnh xuân trọng san - Quán Văn Đường tàng bản Reprinted 01/1916 by Quán Văn Đường tàng bản1
⿰⿱䒑隹力 𨕭 𠁀
dám khuyên khách trên đời
2
𠳒 𠓀 𡢐
ăn chơi cho phải biết lời trước sau
3
⿰車⿻王丷 𢚁 𢀭
đừng khinh khó chớ cậy giàu
4
𠳒 𠸠 𧗱 𡢐⿲娄彳攵
cổ lời về sau
5
𢀭 𠄩
ai giầu hai họ bao giờ
6
𠀧 𠁀 ⿰忄卢
không ai khó đến ba đời lo
7
⿱䒑果
kìa như cái quả ai vo
8
⿱䒑化 ⿰曰𡿨 ⿱䒑巾
cành hoa ai viết biết cho thế nào
9
𡶀
núi kia ai đắp cao
10
𣷭
sông kia bể ấy ai đào sâu
11
nước chiều ai tát ai khoi
12
𨖲
càn lên thời thế càn rồi như không
13
𥪝
trong rừng cây ấy ai trồng
14
𩈘 𡗶 𥙩 ⿱⺌竜
mặt trời ai lấy làm lồng kim ô
15
𡄎
gẫm xem tạo hoá đồ
16
⿰忄卢 𨒣 𠁀
lo toan cũng vậy ngao du thoả đời
17
⿰扌⿱⿲口了又一 ⿵门了 𡗶
chẳng qua muôn sự tại trời
18
𠊛
nhân sinh ai cũng kiếp người thôi
19
⿰氵⿱龷⿻口夫
lại xem hán truyện xem chơi
20
𠸦
tiếng khen hạng anh tài ai đương
21
⿱文丰
lực năng cử đỉnh bạt sơn
22
⿰氵⿱龷⿻口夫
thân tràng bát xích hán hoàng đã kinh
23
西
lại xem tây đại đông chinh
24
𩑭 𫡦 𡗶
bách chiến bách thắng đã khuynh chín trời
25
ai thay gây bất biến rời 🛈
26
⿰氵⿱龷⿻口夫 𨖲 ⿺鬼位
hán vương nhất thắng lên ngôi trị
27
𠬠⿱䒑乂
thong dong đạt một khi 🛈
28
𨁯 𡗶
kể chơi các tích suy sự trời
29
𠁀 ⿱人氺 𤐇⿰火⿱雨田 𠁀
đời mấy kẻ đời
30
𡗉
tranh khôn tranh khéo ai may được nhiều
31
⿱人氺 𠊛 調
mấy người ăn biết điều
32
⿰氵⿸广⿱龷又 ⿰車⿻王丷
khỏi đò khinh sóng nói liều chan chan
33
khéo thay đạt đắp nhân gian 🛈
34
𥪝 𠬠 𦋦 𠀧
truyện trong nói một ngoài bàn ra ba
35
𠃣 ⿱罒𪜀
thôi thôi nói ít cũng
36
𠸦 𦝄 ⿱䒑化 ⿱⿲丶白丿冗
chê khen khỏi tiếng trăng hoa đâu
37
𧊉 ⿱䒑化
bây giờ kể tích bướm hoa
38
𦋦
ai xem đến truyện kể ra mới tường 🛈
39
𧊉 𤑟⿰火鲁 𤉜
đạt bày sự bướm ràng
40
𢀨 ⿱文⿲丿二丨
hình thù thời gian tiếng sang ai tề
41
⿰𢃄下 𡗶
dưới trời khắp các thức cây
42
⿱⿲丶白丿冗 𧊉
hoa đâu bướm đấy sánh bày no đôi
43
𠲖 𦥄
chẳng e các phượng lâu đài
44
thấy hoa thì đến ai tài cấm ngăn
45
𧊉 𢆥 ⿱人氺 𣎃
bướm rằng năm mấy tháng xuân
46
⿻几二 ⿱⿲人人人土
ăn chơi cho thoả phong trần mấy nao
47
𠳨 𦟐⿰月𫠉
lại đây hỏi khách đào
48
còn không hay đã nơi nào xứng cân
49
tha hương gặp khách cố nhân
50
𢚸 ⿰氵𠬠 𪨀 𢪀
tạm lòng một chút nghĩ chân thế nào
51
𫢩
bấy nay vắng những khát khao
52
𢪀
bây giờ tình nghĩ làm sao hỡi tình
53
𨖲 𫴋
kể chi lên thác xuống gềnh
54
𣛟 𤂬⿰氵⿱石从
sản đây thăm biết trong xanh suối nào
55
hoa rằng kể chốn thanh thơi
56
⿱⿲丶白丿冗 𢝙 ⿰口⿻丿⿻冂乚
đâu vui bằng hội bồng lai tiếng đồn
57
⿱罒𪜀
nhất trong nước thượng nguyên
58
𤂬⿰氵⿱石从 𥒥
suối còn tiếng đá càng chi chi
59
𠲢 𠹚
đáu von đường xóm bên bờ
60
đào còn đợi liễu bao giờ cho xong
61
⿰扌⿱⿲口了又一 𦋦 𠀲 𨔍 𨓡
chẳng thưa ra đứa lạ lùng
62
𦋦 𢚸 𦖑
thưa ra nào biết rằng lòng nghe
63
𡶀
đây những núi cùng khe
64
𥒥
chân tham bụng đá tiếng ve gọi sầu 🛈
65
𠊚
người như gác phượng long lâu
66
thiếu khanh tướng công hầu mội nơi
67
𠊚 𩄲 ⿲扌矢⿱吞内 𡧲 𡗶
người như mây kéo giữa trời
68
𤌋
tôi như khói toả giám chơi đọ nào
69
𧊉 𦟐
bướm rằng hỡi khách đào
70
𠓨
chân này loàn để đắp vào cho ai
71
thôi thôi đây đã biết rồi 🛈
72
𨕭 𠁀
bao giờ thiếu kẻ trên đời tài hoa
73
ai ơi mấy du
74
𡗋 𫅷
càng so lắm càng già thất duyên
75
𨕭 𡽫
trên non từ thức tu tiên 🛈
76
𫢋 ⿰𢃄下
huyên quang tu phật bên dưới chùa 🛈
77
trung gian còn cảnh chân du
78
𡗋 𡊰
theo đòi nữa lắm công phu ai đền
79
⿰扌亟 𢧚
chẳng bình chí lập thời nên
80
tu duyên tần tấn yên thảo hoa
81
𣈙
hoa rằng rầy nói qua
82
𧵆
cũng từng đã biết gần xa mọi đường
83
𠬠 𤊰
một duyên bén lửa hương
84
cho đành mấy kẻ tuyết sương biết cùng
85
⿱罒𪜀
những ân oán chẳng xung
86
𢞂 𢚸
thoả buồn ai biết cho lòng này chưa
87
hồn mai thuỷ thất 🛈
88
𧊉
thôi tin ong bướm lại thư tấn tần
89
𠹚 𠬠
càng van càng một lần khân
90
𨑮 ⿰扌亟 𠬠
mười phần sao chẳng một phần bớt cho
91
𦋦 𤏣 𢢆
nói ra tỏ lại thẹn thò 🛈
92
𦋦 𢜝 𢗼
êm ra thì sợ chua lừa tiếng tăm 🛈
93
chẳng thương đoái chút những 🛈
94
𠃩
mới chín khúc như như 🛈
95
𧊉 𡮈 ⿱大⿰⿳丷田大禾
bướm rằng phải nói nhỏ to 🛈
96
⿱罒𪜀 𣷭 𨃝
như bể giò nông sâu 🛈
97
𥹰
áo lâu chẳng mặc cũng tầu 🛈
98
hoa kia giữ mãi được màu duyên chăng 🛈
99
đã đưa duyên tới các đằng 🛈
100
𪀄 𩙌 𥉫 𦝄
chim còn tưởng gió trông trăng thẩn thờ 🛈
101
đương cơn nước đục lờ lờ 🛈
102
𣉹
cấm sào đợi biết bao giờ cho trong 🛈
103
𪨅
chút tình xót những trẻ trung 🛈
104
sao nàng chốn lâm cùng bấy ngâm 🛈
105
𢝙 𡶀
vui chơi núi hoa lâm 🛈
106
𠇍
khách trần mấy kẻ biết nơi khai đường 🛈
107
khen ông tờ khéo tỏ tường 🛈
108
⿰扌⿻冖丸
đem ta đến với nàng kết duyên 🛈
109
hoa rằng biết chốn lâm tuyền 🛈
110
thanh thơi thú vị trần duyên khác vòng 🛈
111
𡗶 𣱾 𣱾 𦝄
trời xanh leo lẻo trăng trong 🛈
112
⿱⿲丶白丿冗 𩙌
bổng đâu cơn gió đùng đùng tới nơi 🛈
113
bức tranh ai khéo vẽ vời 🛈
114
𦝄 𫃚 𠊚
tiếng trăng hoa khéo buộc người như không 🛈
115
𦟐
mượn mang cái tiếng hồng 🛈
116
𢚁 𢚁 𬇚
cậy tài cậy sắc anh hùng ước ao 🛈
117
𡨸 𢖵
chữ tình tưởng nhớ biết bao 🛈
118
𢚸
làm trong thiểu não khát khao lòng trần 🛈
119
𢖵
nhớ ai còn khi giần 🛈
120
𢖵 𠇍 𢣧
nhớ tình biết mấy muôn phần khoả khuây 🛈
121
hồng gìn mãi từng giây 🛈
122
𦋦
đố ai gỡ mối sầu này cho ra 🛈
123
𣎀 𡎢 𦝄
đêm ngồi bóng trăng 🛈
124
𣋀 𪃿 𡥵
sao mai hầu mọc tiếng gọi con 🛈
125
𤇊 𤇊 𤗲 𪳔
bầng bầng thanh tấm son 🛈
126
𡥵
lại thêm con vượn véo von bên gềnh 🛈
127
𪟂
chém cha cái nợ khuynh thành 🛈
128
⿱罒𪜀 𨕭 𠁀
những tiếng mắc danh trên đời 🛈
129
𡲤 𠁀
trách duyên vả lại giận đời 🛈
130
𠳒 𧊉
tiếng ai khéo đặt những lời bướm ông 🛈
131
⿰氵𠬠 𣳔
một sông nước chảy đôi dòng 🛈
132
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗 𨃝 𢚸
biết đâu giò được lòng cho đang 🛈
133
𧊉 𧡊
bướm rằng thấy nói thêm càng 🛈
134
𨉓 𢖵 𠊚
tưởng mình lại nhớ thương đến người 🛈
135
𠇍 𨕭 𡗶
hồng nhan rễ mấy trên trời 🛈
136
𦹳 𠊚 𨔈
hoa thơm từng thuở người chơi thì 🛈
137
調 𦝄 𩙌
những điều trăng gió kể chi 🛈
138
𥸷 𧵆
xa xôi ắt cũng khi lại gần 🛈
139
𠸗
ngọc châu xưa kết đặng xuân 🛈
140
- ⿰氵𠬠 𢧚
hồng - nương xin lửa một lần nên 🛈
141
𡦂
vẽ chi đôi chữ tình duyên 🛈
142
𢱖 𢚸 𪳔
mua công hương lửa thêm phiền lòng son 🛈
143
𢪀 𧷺
nghĩ sao cho vẹn cho tròn 🛈
144
𢢆 𡽫
kẻo thẹn mấy nước non sao đành 🛈
145
𫢩
khốn nay đã nguyện với tình 🛈
146
nào ai phụ nghĩa tam sinh du 🛈
147
𢚸
quyết lòng tới cảnh thăm hoa 🛈
148
𫅷
chẳng tu đến chiền già làm chi 🛈
149
𨴦
cửa ngoài tần , tấn hẹp 🛈
150
𢚸 ⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗
nào lòng quảng đại từ bi đâu nào 🛈
151
thuyền ngư tới chốn động đào 🛈
152
công gắn ước ao bấy chầy 🛈
153
𩙌 𠖤
hoa rằng gió động sương bay 🛈
154
⿰扌⿻冖丸 𠇮
đã đem mình đến chốn này cho yên 🛈
155
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗 𢧚
bỗng đâu ai khéo xui nên 🛈
156
使 𢚸
tin ong sứ điệp lại thêm bận lòng 🛈
157
đục còn đánh mãi chẳng trong 🛈
158
𢝙
thực vui đánh được chăng hỡi phiền 🛈
159
𧊉
bướm rằng hỡi khách thuyền quyên 🛈
160
đã trong như giá nhuộm đen chi 🛈
161
𨀈 𠓨 𥪝
bước vào trong chốn vườn hoa 🛈
162
𦹳 𢲨 ⿰氵𠬠 ⿺巴⿰爻夂
chẳng thơm cũng hái một cành chơi 🛈
163
𨕭 𠁀
xem rằng mặc khách trên đời 🛈
164
𦋦 𠊚
để đành mang tiếng ra người đong đưa 🛈
165
𢬣 𫅷
quyết như tay già 🛈
166
𣋀 ⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗
hái sao chuyển được nói phan đâu 🛈
167
hoa rằng bóng nguyệt lầu lầu 🛈
168
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗
bỗng đâu ai rút mối sầu như không 🛈
169
𠸦 𢚸
khen ai giám ngỏ sự lòng 🛈
170
𣼰 𣎀
tuyết sương đành lạnh lùng đêm đông 🛈
171
⿰氵𠬠
vẽ chi một bức cẩn phong 🛈
172
𠸠 𠊚
xưa chẳng khá cho xong mặc người 🛈
173
𦖑 𦋦 𠳒
chẳng nghe ra cũng nể lời 🛈
174
𡦂 𢧚
chữ duyên nên đố tiếng cười tại ai 🛈
175
𧊉 𠳒
bướm rằng thôi chớ rậm lời 🛈
176
𢼂 𨕭 𠁀 𠸦
nhân sinh số trên đời khen chung 🛈
177
𠳨 𨔍 𨓡
hỏi chơi còn đại lạ lùng 🛈
178
𠬠 𠬠 𢚸
một đây một đấy khác lòng chi chăng 🛈
179
𠇍
tài tình được mấy hàng 🛈
180
⿰𢃄下 𦝄
nỡ nào để khách dưới trăng đợi chờ 🛈
181
𠰚 𢧚
nể tình nên phải tận từ 🛈
182
𣉹 𢧚
tần đây tấn đấy bao giờ cho nên 🛈
183
𣉹
bây giờ sông rằng nước yên 🛈
184
𨔾 𨖅
sào kia đã chở cho thuyền sang chưa 🛈
185
lệ khi thanh khí nhẹ hằng 🛈
186
𦝄 𦋦
trăng kia khuyết nọ ai giằng cho ra 🛈
187
𣘃 𢧚
yêu cây nên phải hoa 🛈
188
𢧚 𠓨 𦋦
tình nên phải vào ra mấy tình 🛈
189
𨖲
chiều lên sóng nước long lạnh 🛈
190
𦹳 𠯪 𦲿
hoa thơm ngào ngạt xanh 🛈
191
𠦳 𢆥 𥒥 𥱬
nghìn năm bia đá tạc ghi 🛈
192
𠳒 𦝄 𩙌 ⿱亚女
những lời trăng gió chết én anh 🛈
193
𠳒
lời thề còn đó rành rành 🛈
194
𨕭
ai đơn bạc hổ trên đôi vầng 🛈
195
𤑟 𤉜
hoa rằng thôi lại ràng 🛈
196
𠸦 𨕭
tiếng khen khéo tỏ trên ngành hoa 🛈
197
𢪀
đã tu nghĩ xa 🛈
198
⿰忄⿻冖丸 𦝄
sao đem tiếng trăng hoa thử tình 🛈
199
𦖑
vẳng nghe oanh bên ngành 🛈
200
𥉫 𫥨
trông ra liễu đã buông mành phất phơ 🛈
201
𨤧
lửa hương khéo nhẽ tình kỳ 🛈
202
xem chùa thanh vắng không tu hành 🛈
203
𡹞
đây gập gềnh 🛈
204
𬺗
khách tình xuống thuyền tình này không 🛈
205
𢖵 𡽫
hay còn tưởng nhớ non bồng 🛈
206
thông reo trúc hoá lầu hồng thanh chơi 🛈
207
⿱罒𪜀
hay đã nguyện nơi 🛈
208
𠊚
thuyền son chỉ đợi chờ người tình chung 🛈
209
𨔍 𨓡
hoa rằng nào lạ lùng 🛈
210
𢪀 𢚸 𢚸
nghĩ rằng lòng đã biết lòng thì thôi 🛈
211
𪫢 𠳒
ai ngờ lại chẳng tin lời 🛈
212
⿰𢃄下 𠇍 𠊚
dưới trần mấy kẻ biết người tri âm 🛈
213
duyên như quả mùi 🛈
214
𦑃 𡧲
không duyên như cánh hoa rơi giữa đường 🛈
215
ấy rằng ai cũng tiếng chuông 🛈
216
chớ khoe tài sắc vẫy vùng làm chi 🛈
217
𧊉
bướm rằng đẹp ý thuận tình 🛈
218
𥒥
dẫu gan sắt đá cũng đành cho xong 🛈
219
𢧚
nên không quyết hẳn đành không 🛈
220
𠇮 𢚸 𠳨
sự mình lại đà lòng hỏi ai 🛈
221
𢌌 𡗶
hoa rằng đất rộng trời cao 🛈
222
phong tình thiếu nơi phong tình 🛈
223
đã rằng sao tu hành 🛈
224
𠹾
sao chịu khó mang kinh đến chùa 🛈
225
⿰虫⿱𠂉子
xót tình những cái phù du 🛈
226
𠄼 𣎀 𠫅
năm canh khắc khoái đêm thu lại giầy 🛈
227
𧊉
bướm rằng nói lại cho hay 🛈
228
𣘃 𥟊
phượng hoàng sao khỏi tới cây ngô đồng 🛈
229
𣉹 𢚸 𢚸
bây giờ lòng đã biết lòng 🛈
230
⿱罒𪜀 𣅶 𨔍 𢚸
như lúc lạ lòng chưa quen 🛈
231
𭤲
lần qua bóng quế thềm 🛈
232
𢪀 𠇮 𠊛
nghĩ mình tưởng khách chung người tri âm 🛈
233
tiếc thay hoa phải cát lầm 🛈
234
𥋸 𦎛 𠰃
sôi gương nhồm ai ơi 🛈
235
⿰⿳丷田大羊
sầu thời ai gượng làm tươi 🛈
236
𠸍
kẻo khi nguyệt mỉa hoa cười chẳng hay 🛈
237
hoa rằng quen tiếng nước này 🛈
238
𠬠 𠬠
sự tình một đấy một đây 🛈
239
𥉫 𠊛 𥪝
trông người trong bức phác 🛈
240
nữ tài giá ấy đáng thì thành bao 🛈
241
𠊚
trách người cung cấm lâu cao 🛈
242
⿱罒𪜀 𤊰
hoạ bén được chút nào nữa thôi 🛈
243
𠇍 𨑗 𠁀
quang đã mấy trên đời 🛈
244
𥉫 𧡊
dẫu hoa trông thấy cũng phai mầu hồng 🛈
245
𡽫 𤂧
còn chăng khách non bồng 🛈
246
𢏑 ⿱罒𪜀
đâu nhan sắc hình dung chừng 🛈
247
𧊉 𨖲 𠳨 𦝄
bướm rằng lên hỏi cung trăng 🛈
248
khi cũng mượn xích thằng xe duyên 🛈
249
𠳒 𠳨
lời phàm hỏi thực khách tiên 🛈
250
𠸜 ⿰户氐
quê đâu tên họ căn nguyên thế nào 🛈
251
đương cơn bình địa ba đào 🛈
252
𠫾 𠓨
đi đâu lại tìm vào đến đây 🛈
253
𩙌 𥉫 𩄲
thôi đừng tưởng gió trông mây 🛈
254
𥿗
tần chỉ tấn sẵn đây cho rồi 🛈
255
𠳒
hoa rằng nói chẳng liệu lời 🛈
256
𠊚 𡗶 𢧚
duyên người lại duyên trời mới nên 🛈
257
𪨀 𣅶 𧴤 𠸜
sẩy chút xưa lúc bói tên 🛈
258
chốn không thì chốn nguyền chẳng xong 🛈
259
𣅶 𪀄
lúc ưa mắc lưới chim hồng 🛈
260
𥪝 𡗶
ai hay tất tưởi biết trong trời 🛈
261
𦎛 𥙩 𥋸
gương trần lấy đấy soi 🛈
262
𨑗 𠁀
liệu sao cho phải trên đời mấy nhau 🛈
263
𧊉 𦋦 ⿰氵𠬠 𥹰
bướm rằng ra một chi lâu 🛈
264
𫏾 𡢐
thôi đừng trì trước yêu sau nữa tình 🛈
265
⿱龷比
nữa sao khỏi tiếng 🛈
266
𢚸 𣘈 𥪝 𠁀
quyết lòng son sắt để danh trong đời 🛈
267
⿰㫗月 𫏳 ⿰者月
hương vừa ngoài 🛈
268
𥋷 𥉫 𧡊 ⿰氵𠬠 𠊛
nhác trông đã thấy một người tình chung 🛈
269
𡨸
nguyệt hoa đôi chữ não nùng 🛈
270
𧆄 𢚸
chẳng bùa thuốc đã lòng hạnh xuân 🛈
271
𣷭
hoa rằng bể ái nguồn ân 🛈
272
𨤮
kể sao cho xiết nỗi đường dậm xa 🛈
273
𬁖
chẳng xinh cũng tiếng sao sa 🛈
274
𦹳 ⿱罒𪜀
chẳng thơm cũng thể hoa ngưu tầu 🛈
275
𪽋
đã toan dụng chước lưu hầu 🛈
276
⿰禾㕵 𣷭 𨃝
song le quả bể sâu khôn giò 🛈
277
ai biết nỗi này cho 🛈
278
𠬠 𨉓 𢪀 𢗼
một mình càng nghĩ càng lo thêm càng 🛈
279
trách ai sao chẳng liệu đường 🛈
280
𬁖 𠁑
sao tài đây xuống khúc giang hẹp hòi 🛈
281
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗 𣷭 𢌌 𨱽
nào đâu bể rộng sông dài 🛈
282
thiếu long phượng ước nguyền 🛈
283
𣷷
chiếc thuyền đỗ bến dung dinh 🛈
284
𨀈 𫥨
chờ cho được khách chung tình bước ra 🛈
285
𧊉 𡑰
bướm rằng thử vườn hoa 🛈
286
𨔈 𫥨
qua chơi phong cảnh xem ra thế nào 🛈
287
đồn đây khách đào 🛈
288
𢧚 𠇍 𠓨
cho nên mấy phải tìm vào đến đây 🛈
289
𣉹
bây giờ loan phượng sánh bầy 🛈
290
𠳨 西 ⿰氵𠬠 𠳒
đào đông muốn hỏi liễu tây một lời 🛈
291
𢪀
nghĩ sao hỡi khách chương đài 🛈
292
𫢩 ⿱罒𪜀 𠊚
ta nay những kẻ người tài danh 🛈
293
𠇍
nữ tài sánh mấy chu sinh 🛈
294
𥀁 𩙌
như sếu gió như 🛈
295
𢪀 𤾓
nghĩ sao cho vẹn trăm đường 🛈
296
⿱罒𪜀 𥒥
chẳng nát đá phai vàng thôi 🛈
297
𢪀 𢝙 𨔈
nghĩ rằng vui vậy chơi 🛈
298
𨔈
đã chơi thiếu nơi hữu tình 🛈
299
𠇮
ai ơi chớ vội khoe mình 🛈
300
𡗋 𨔍 𠁀
xuân còn lắm kẻ tài danh lạ đời 🛈
301
tiếng hồ nhưng nước còn vơi 🛈
302
⿰土⿱比白
hoa sen đã phải giây cát lầm 🛈
303
mận đào đó phải nước 🛈
304
𢧚 𤾓 ⿱罒𪜀
đó còn nên giá mấy trăm chừng 🛈
305
𦖑 𡂱
hoa nghe cay đắng như gừng 🛈
306
𥢆 𦝄 𥙩 𢚸
sầu riêng lại để chiều trăng lấy lòng 🛈
307
𢪀
thôi thôi nghĩ lại cho cùng 🛈
308
𪀄 ⿱少兑
cảnh tình đoái đến chim lồng mấy nao 🛈
309
⿰尾禾 ⿰氵𠬠 𦑃
vẽ một cánh hoa đào 🛈
310
𧵆 𧘇 𠓨
tiếng gần xa ấy đổ vào cho ai 🛈
311
𨅸 𡎢
bũa qua thôi đứng lại ngồi 🛈
312
𥊚 𥇀
chiêm bao hồn mai màng 🛈
313
𧊉 ⿰二西
bướm rằng vội vàng 🛈
314
⿰王十 𥙩 𢧚
thôi đừng lấy mọi đường chẳng nên 🛈
315
𢖵 𢖵
nhớ hơn nữa nhớ duyên 🛈
316
𠦳 𡊰 𢚸 𪳔
nghìn vàng chưa rể đủ đền lòng son 🛈
317
𦝄 𧷺
hương bóng trăng tròn 🛈
318
𦖑
càng nghe vượn hót véo von càng sầu 🛈
319
sông ngân chưa bác xong cầu 🛈
320
𦛌 𠃩 𤋵
ruột tằm chín khúc giãi giầu như vo 🛈
321
hồn mai phách quế thẩn thơ 🛈
322
𧊉
giấc vàng bướm rắp dũa 🛈
323
𨕭 𠳨 𦝄 𫅷
ai lên mượn hỏi trăng già 🛈
324
𥙩 𨑮
giây đâu cho mượn lấy mươi giây 🛈
325
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗
duyên xưa đâu thế này 🛈
326
𠊛
kia chu đấy trần đây những người 🛈
327
𩙌
vi ai cấm gió ngân sông 🛈
328
𡗶 𨖅
làm cho ngưu , nữ trời mong sang cầu 🛈
329
khi đàn lúc 🛈
330
câu truyện xưa 🛈
331
mùi lan vẽ quế xứng chưa 🛈
332
𦋦 𥆾
mở tình thư ra nhìn 🛈
333
𫢩
bâng khuâng nay đợi mai tìm 🛈
334
𠇍 ⿵門了 𠦳 ⿱罒𪜀
kể công biết mấy muôn nghìn công 🛈
335
𡨸
trách ai chẳng vẹn chữ tồng
336
𦖑 𢚸
toan nghe anh yến phụ lòng cố nhân
337
𡨸
chi đôi chữ châu trần
338
𢧚 𫢩 ⿱罒⿻一儿
cho nên nay tấn chình tần
339
⿱龸彐 𣳮
đương cơn sông nước
340
cắm sào lại đó chẳng qua tình
341
𫢋
chùa nào phật chẳng giáng sinh
342
𦹳 𨔈
hoa thơm ai chẳng vin cành chơi
343
𦋦 𡗋 𠳒
nói ra mang tiếng lắm lời
344
𦋦 𢘝 𢚸 𠊛
ướm ra thì nể lòng người thế nào
345
𫢩
bấy nay ăn mận giả đào
346
𠫾
tin đi tin lại biết bao công trình
347
𢧚 𣛟
nên vầy hởi khách xuân xanh
348
ngã nghiêng phải nói để tình này hay
349
𢠩
làm chi lần màng
350
⿰扌𡧄 𩈘
chỏm mặt sóng hoa mai đươm màu
351
⿱⿲丶白丿冗 𦒹
nào đâu sông sáu đầu
352
⿰木𡧄
để ta chấm đổ với sầu cho xong
353
𢚸
trách ai sao chẳng tỏ lòng
354
⿰扌⿻冖丸
toan đem gan thử anh đôi được chăng
355
𧗱
nhạn xanh sao cũng về rừng 🛈
356
𩙌 𣘃
đó ai cấm gió gió đừng dung cây 🛈
357
𩄲
hạc kia còn biết theo mây 🛈
358
dẫu sao sắt cũng lựa giây ngọn cầm 🛈
359
hoa rằng hỡi khách tri âm 🛈
360
nghĩa giầy giả tình thâm mấy 🛈
361
𫢩 𢭮
bấy nay tin gửi thư đưa 🛈
362
𢚸
làm chi cho nhạn biết lòng 🛈
363
𣅶 𦝄
đàn kia gấy lúc trăng trong 🛈
364
ngâm thơ bạch tuyết đánh cung xuân tình 🛈
365
thánh tha thánh thoát như sinh 🛈
366
làm chi phiền não để tình thẩn thơ 🛈
367
𢭸
đương cơn tựa bức mành thưa 🛈
368
𦹳 𠯪 𩙌 𨓡
hoa thơm ngào ngạt gió đưa lạnh lùng 🛈
369
thuyền ai kia đợi bên sông 🛈
370
𢚸
lòng chớ khách hay không hỡi thuyền 🛈
371
𧊉 𨔍
bướm kia lạ chửa quen 🛈
372
𢚸 𠳨 𠇍 𠳒
lòng còn muốn hỏi căn nguyên mấy lời 🛈
373
⿰米公 𨔈
thuyền chớ khách xa chơi 🛈
374
𣷷
không nhưng thuyền đóng nơi bến này 🛈
375
𤊰 𣘃
hoa kia còn biết bén cây 🛈
376
𢬣
thuyền quyên sao khỏi tới tay anh hào 🛈
377
nhiễu kia nhuộm nước phù đào 🛈
378
𢧚 𡶀 𣉹 𤷱
đã xây nên núi biết bao giờ mòn 🛈
379
𡦂 𥘀 𡽫
chữ tình lại nặng bằng non 🛈
380
xuân còn đằng đẵng tình còn man man 🛈
381
𢝙
vui thay thú vị thanh nhàn 🛈
382
⿱罒𪜀
nhân sinh đến thế hơn lệ 🛈
383
𠦳 𥱬
nghìn xuân nghĩa thắm tình ghi 🛈
384
⿱毛⿰毛毛
phải như ăn xổi thì hỡi ai 🛈
385
𠊚
hoa rằng thôi cũng biết người 🛈
386
𠊚
làm chi nữa thế cười người chê 🛈
387
𢢆 𠫾 𧗱
tuyết sương thẹn kẻ đi về 🛈
388
𡶀 𠳒
kìa sông nọ núi lời thề chưa quên 🛈
389
𧊉 𠸜
bướm rằng bia tạc còn tên 🛈
390
𨕭
ai phụ bạc phó trên vầng hồng 🛈
391
𣉹 𢚸
bây giờ lòng đã biết lòng 🛈
392
⿱罒𪜀 𡗶 𡊰 𠊚
công trời cũng đền công người 🛈
393
nói xấu nói hổ xa xôi 🛈
394
𥪝 𠳒
xem trong phú ấy đủ lời đong đưa 🛈
395
𡄎 𣉹
ngẫm từ thuở nọ đến giờ 🛈
396
𠇍 𠳒 𠸠
mấy lời câu trờ trờ chẳng sai 🛈
397
𢧚 𠇍 𠳒
cho nên đặt mấy lời 🛈
398
𠸦
dẫu khen cùng mặc dẫu cười chẳng sao 🛈
399
𠊚 𠊚
người nào giống tính người nào 🛈
400
𧘇
ý ai ý ấy lựa sao cho vừa 🛈
401
𠰘 𩵜
câu miệng khôn vừa 🛈
402
𠳒 𢜝
đật lời phải sợ ai chi cười 🛈
403
𠁀
truyện nay chép sự đời 🛈
404
đến khi thong thả xem chơi 🛈