< Index
Mỹ nữ cống hồ
Story of a beautiful woman
Author: unknown author
Source: http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/33/page/4
COMPLETE 189 lines

啟定六年-福安堂藏板(河内) Khải Định lục niên - Phúc An Đường tàng bản (Hà Nội) Published 1921 by Phúc An Đường tàng bản (Hanoi) https://sites.google.com/site/nkltngu...