< Index
phật thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh


1
phât thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh
2
diễn âm
3
𣅶
thong dong nhân lúc thanh nhàn
4
𠳒 𠽃 ⿰口⿱⿰牙攵正 𠇍
thời kinh chấp kỉnh mấy hàng ngâm nga 🛈
5
𠬠
diễn bầy một bản nôm na
6
𡥵 𪨅
để cho con thẻ đàn cũng xem
7
𫨩 𪱨 𧡊
mới hay thông thấy nhỡn tiền
8
𢧚 𠊛
ai nhân được mới nên thàn người
9
𠊛
này nguyên nước người
10
⿰竜中 ⿰南⿱止成 𪜀 𠁀
trong năm quang tự đời nhà thanh 🛈
11
⿰扌匕
sơn nam hải báe kinh
12
𪜀 西
lạc dương huyện tây bìn phủ phân
13
𪜀 𧵆
vương gia gần
14
thành hoàng miếu ấy phần anh liuh
15
dáng sinh mạt kiếp chân kinh 🛈
16
𪧚
ai ma dữ được hiển vinh thọ trường 🛈
17
𡗶 𠵇 𦊚
giời đương êm bốn phương
18
𩆐 ⿰口荣
nhiên nổi tiếng sấm vang đùng đùng
19
𦖑
ai ai nghe cũng hãi hùng