< Index
phật thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh

Characters marked as Not-in-Unicode

5 unique IDS found
IDS
Lines
⿰扌匕
BÁE
11.0
⿰扌匕
sơn nam hải báe kinh
⿰口⿱⿰牙攵正
KỈNH
4.0
𠳒 𠽃 ⿰口⿱⿰牙攵正 𠇍
thời kinh chấp kỉnh mấy hàng ngâm nga
⿰南⿱止成
NĂM
10.0
⿰竜中 ⿰南⿱止成 𪜀 𠁀
trong năm quang tự đời nhà thanh
⿰竜中
TRONG
10.0
⿰竜中 ⿰南⿱止成 𪜀 𠁀
trong năm quang tự đời nhà thanh
⿰口荣
VANG
18.0
𩆐 ⿰口荣
nhiên nổi tiếng sấm vang đùng đùng