< Index

1.
> 𠬠
lưu bình dương lễ tân truyện > trang một
COMPLETE 20 lines
Characters

1
𠦳 𠸗 𪽋
nghìn xưa danh tiết lưu phương
2
𦎛 𠄩 𡦂 ⿰竜中
gương treo hai chữ cương thường trong
3
⿰女奋 𫯳
kìa bạn hữu nọ vợ chồng
4
⿱䒑巾 𥪝 𨦩
bề nào cũng trong vòng nhân luân
5
𫥨 𡗶 𧵆
xem ra mới biết trời gần
6
𠊛 𢖵 𪧚 𥙩
làm người nhớ giữ lấy phận thiện đoan
7
𥦗 ⿰貝日
thư song nhân buổi thanh nhàn
8
𧡊 𥪝
thấy trong tiểu tiết tân san dành dành
9
𢖵
nhớ xưa dương lễ lưu bình
10
⿰彳⿱亚女 𨁪
thơ thư bảo nước trâm oanh giấu nhà
11
𡑝 ⿰㪯门
sân trình cửa khổng lân la
12
𠬠
cùng nhau giao lại một nhà chi lan
13
⿱𦍌又
tình lệ trạch nghĩa tha sơn
14
𢭾
đặt giường từ tử buông màn đổng công
15
𨑮 𢆥 𥪝
mười năm trong chốn văn phòng
16
𣈜 𬓲 𣈘 𠬠
ngày riêng đôi sách đêm chung một đèn
17
𤍇 𥸷
nấu xôi kinh thánh truyện hiền
18
⿰巴三 𭓇 𨇜
ba học khắp tinh chuyên đủ làn
19
đua nhau nuốt ngọc nung vàng
20
khi gieo vần phú khi bàn nghề văn