< Index

1.
> 𠄩
lưu bình dương lễ tân truyện > trang hai
COMPLETE 40 lines
Characters

1
đua nhau thảo thánh thi thần
2
⿰口慝 𠊛 𧵆
kẻ xa nức tiếng người gần biết danh
3
biết bao đèn lửa công trình
4
𧡊 ⿰美𫔭
cầu hiền thấy chiếu triều đình mở khoa
5
𧵆
văn nhân tử gần xa
6
𢯏
dập dìu quế nguyệt bẻ hoa đua tài
7
công danh ai kẻ nhường ai
8
chàng dương thoát đã tam khôi bảng vàng
9
𢂎 𩂏 𮪍
che ngựa cưỡi nghênh ngang
10
𪔠 𢫝 ⿰美𫔭 𨕭 𡚖
trống giong cờ mở trên đường vinh quy
11
𧏵 𩄲 𩵜
rồng mây nước gặp thì
12
⿱血儿 ⿱罒𪜀
tang bồng thoả chí nam nhi mấy
13
𤇊 𢝙 ⿰美𫔭
tưng bừng vui mở tiệc hoa
14
𠊛
vốn người lịch thiệp lại nhà phong quang
15
⿱䒑巾 𤗽 ⿱䒑巾
nào dịp phách nào cung đàn 🛈
16
⿱䒑巾 ⿱䒑巾 𣠰
nào hiên ngoạn nguyệt nào giàn thưởng hoa
17
⿱䒑巾 ⿰酉𪽋 ⿱䒑巾
nào cuộc rượu nào bàn chè
18
⿱䒑巾 ⿱䒑巾
nào đường bái tổ nào nhà tiếp tân
19
kìa bằng hữu nọ hương lân
20
⿰口𢧐 𢜠 𢝙
chén mừng thù tạc chủ tân vui vầy
21
⿰彡耳 𨀈 𩄲
chàng từ nhẹ bước đường mây
22
𣈜 𣈜 𨖲
hoạn giai lần bậc ngày ngày lên cao
23
𡗶
đội ơn trời đất biết bao
24
𤁓 𠄩
phúc nhà lộc nước dồi dào cả hai
25
niệm trung hiếu bậc anh tài
26
𤎜 𪤍 𠁀
sáng nền tổ ấm nối đời khoa danh
27
𡄎 𩔰
ngẫm thân vinh hiển đã đành
28
𠊛
tưởng người cố hữu vãn thành thương
29
𣇫
chàng lưu tự thuở ao trường
30
𧡊 𠓀
thấy trước đề bảng vàng những ai
31
𨀈 ⿱罒出 𥐆 𨱽
bước ra than vắn thở dài
32
𫽄 ⿱世力
tưởng văn chương chẳng kém ai thế
33
𭓇 ⿱罒出
học tài thi phận sinh ra
34
𠬠 ⿱罒𪜀 𠄩 ⿱罒𪜀
một địa hai tử vi
35
𣌋
thôi thì sớm muộn chi
36
⿱䒑化 ⿱⿲冫白𡿨冗
như hoa mai tảo hạnh trì quán đâu
37
sử kinh ôn lại cho làu 🛈
38
𡢐 ⿱罒𪜀
đường công danh đợi khoa sau cũng
39
thương thay những bậc tài hoa
40
⿰口㸔 𡥵
khen cho con tạo trêu đà đa đoan