< Index

1.
> 𠀧
lưu bình dương lễ tân truyện > trang ba
COMPLETE 40 lines
Characters

1
𠊛 𨀈 ⿰文艮 𮥷
người phong nhã bước gian nan
2
đồ mông chính giang sơn mãi thần
3
trần gian dứt bậc thanh bần
4
𥙩
rằng trong đèn sách chuyên cần lấy chi
5
𢖵 𠊛
nhớ người bạn hữu cố tri
6
𣈗 ⿺辶⿱䒑共 𡚖 𣈙
từ ngày trúng tuyển vinh quy đến rày
7
𦖑 𩔰 𡗋
nghe rằng vinh hiển lắm thay
8
⿱罒𪜀 𨖅 𫢩 ⿱䒑巾
âu ta thử sang nay thế nào
9
đã câu bần tiện chi giao
10
𫒂 ⿱䒑巾
lại tình bút nghiễn nhẽ nào quên du
11
𧵆 𨃴
gần xa nghĩ hết gót đầu
12
𨖅 ⿱罒出
sửa sang lại túi lại bầu lại ra
13
𨤮 𭩪 ⿱䒑化
pha phôi dậm liễu đường hoa
14
dần thoát đã tới nhà dương công
15
𨀈 𠓨
lân la rắp bước vào trong
16
⿰立⿱龷寸 ⿰娄乆
rụt chàng lại đứng mong chờ lâu
17
𨔍 ⿰㪯门
lạ trong cửa công hầu
18
𢂎 𠓨 ⿱罒出
ngựa xe qua lại võng vào ra
19
⿱䒑巾 ⿱罒𪜀
nào quan khách quân gia
20
⿱罒𪜀 ⿱䒑化
thực phú quý vinh hoa bội phần
21
𫨩
đã hay rằng bạn cố nhân
22
tưởng câu lễ cách quan dân phiền
23
𣅶
thôi bây giờ lúc truân chiên
24
chấp kinh tùng quyền biết sao
25
𥙩 調 ⿱𦍌⿰又丶 𫇰
lấy đều tình nghĩa cựu giao
26
𨀈 𠓨 𠳨 𠶀
đánh liều chàng mới bước vào hỏi thăm
27
𠸜 𥊛 𧡊 𠻵 ⿰口滛
tên phòng trông thấy mắng dầm
28
𠓀 ⿱⿲冫白𡿨冗
trước kia đâu vậy xăm xăm việc
29
𦖑 𠱊 𠱋
chàng nghe sẽ mới
30
⿱血男 ⿱血儿 𠳒
dám thưa mấy cậu tuỳ nhi lời này
31
𢀲 𠊛
nguyên rằng quan lớn người đây
32
𣈗 𡥵
lưu bình tôi biết những ngày con con
33
⿱罒𪜀
thực trong bạn đồng môn
34
𠊛 𩔰
người đà hiển hoạn tôi còn hàn nho
35
𢢆
nguồn cơn bao quản thẹn thò
36
𠬠 𠳒 𢚁 ⿱血男 ⿱罒𪜀
một lời cậy cậu bẩm cho hoạ
37
𧡊 𠳒
thấy lời nói cũng xót xa
38
𥊛 𠊛 𡥵 𡥵 ⿱䒑加
trông người con cũng con nhà thi thư
39
𦖑
phòng nghe tâm sự bấy giờ
40
𨀈 𠓨
bước vào thất trần từ phân minh