< Index

1.
> 𦊚
lưu bình dương lễ tân truyện > trang bốn
COMPLETE 42 lines

I accidentally created the last 2 lines, there are only 40 lines.

Characters

1
𠬠
bẩm ông rằng một anh
2
𠊛 ⿱⿲冫白𡿨冗 𫽄
người đâu chẳng biết xưng danh lưu bình
3
nói rằng cũng bạn thư sinh
4
𢀲 𬞕
cùng quan lớn vẫn ân tình chi lan
5
⿰幸枚 𣅶
chẳng may gặp lúc bần hàn
6
𢧚 𠊛 𡬶 𨖅 𢘾
cho nên người phải tìm sang để nhờ
7
dương công giả cách làm lờ
8
𠵩 𡬶 𠳹
quở rằng thằng khéo tầm phơ bẩm xằng 🛈
9
𤏣
mi đà biết tỏ thế chăng
10
⿱⿲冫白𡿨冗
bạn đâu những kẻ lăng nhăng ấy
11
thôi thì đã đến đây ta
12
𠶆 ⿱罒出
mời ra nhà khách liệu phải chăng
13
⿱罒出
cho mi ra hãy bảo rằng
14
⿰扌𭁈
ông đương giở bạn cố nhân trong nhà
15
𠳐 𠳒 𨀈 ⿱罒出
vâng lời phòng mới bước ra
16
𢫕 𦝄 𨇜
bưng lưng cơm nọ nhuốc nha đủ đường
17
𧡊 ⿰口𮥷 𠰚
thấy anh năn nỉ thương
18
𫨩 ⿱罒𪜀
ai hay anh cũng phường tề nhân
19
⿰口㸔 𢧚
khen cho thực cũng nên thân
20
chốn quan ty giám lần khân nói càn
21
𬞕
không suy trong chốn chi lan
22
𤿤 ⿱⿲冫白𡿨冗
bạn đâu mấy những phường bào ngư
23
ông tôi quen biết bao giờ
24
⿱罒𪜀
thế anh dám thác từ quen
25
anh tôi phải cần quyền
26
𠵩 ⿱罒出
tôi chưa bẩm hết ông liền quở ra
27
nhưng anh cũng may
28
⿰扌𭁈 ⿱䒑化
ông đương giở bạn tiệc hoa đãi dòng 🛈
29
𢚸
thôi đây tôi đã lòng
30
𠶆 𠶆
mời anh mời tạm cho xong rồi
31
𦖑
chàng nghe phòng nhuốc nha
32
𣹓 𫆧 ⿱罒𪜀 𫗒
nghĩ đầy ruột loạ ăn du
33
調 ⿱⿲冫白𡿨冗 𤴬
đều đâu chẳng đánh đau
34
𮈔 𠃩
tờ chín khúc rơi châu đôi hàng
35
𨑮 𫷜 ⿱𦍌⿰又丶 𬞕
mười năm trong nghĩa chi lan
36
cố tri phụ kẻ tha hương cho đành
37
𭌝 𫗂
gớm cho cái thói nhân tình
38
𤾓
trăm chiều phản phúc như hình ba lan
39
𢀭
thế thường giàu hợp khó tàn
40
𠳚
bình nguyên dễ gửi gan tràng được sao
41
42