< Index

1.
> 𠄼
lưu bình dương lễ tân truyện > trang năm
COMPLETE 40 lines
Characters

1
câu rằng quý dịch giao
2
𠶆 𠓨
bạn này ai lại mời vào phải chăng
3
𠫾
nghĩ đi nghĩ lại dùng dằng
4
⿱⿲冫白𡿨冗 𫺶 𠊛 𠓨 𢚸
công đâu mua giận người dưng vào lòng
5
rằng trong vận cùng thông
6
𦑃 𣈗
cánh hồng cũng gặp thuận phong ngày
7
𣈙
thôi thôi kể lể chi rày
8
𠳚 ⿱血男 𫢩 𠊛
giả ơn gửi cậu phòng nay trình người
9
𢴑 𠳒
tạ từ chưa gặp dắt lời 🛈
10
⿰忄⿻⿻冖九丶 𨃴
gạt thầm giọt ngọc vội rời gót hoa
11
𨀈 ⿱罒出
chàng lưu từ bước chân ra
12
𧵆
chàng dương càng nghĩ gần xa càng rầu
13
⿱𦍌⿰又丶 𠫆
nghĩa dày mong trả ơn sâu
14
đòi phu nhân với nàng hầu thở than
15
⿱𦍌⿰又丶
rằng trong nghĩa cả tạo đoan
16
𢘾 𨖅
nhờ nàng chủ quỹ sửa sang đã đành
17
nhưng ta mấy bác lưu bình
18
𠊛
vốn người tri kỉ tình đồng tâm
19
𪽗
biết bao thư hoạ cầm
20
𨑮 𢆥 𡗶 𧷺
bút nghiên đèn sách mười năm trời tròn
21
⿱罒𪜀 ⿱𦍌又 ⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 ⿱山𢕡
thực nghĩa nặng dường non
22
𩔰 𠊛
ta đà vinh hiển người còn hàn vi
23
𠊛 𣇜 ⿰文艮
nghĩ thương người buổi gian nguy
24
𥙩
đường văn chương biết lấy chi chuyên cần
25
muốn cho bạn hữu thành thân
26
𢧚 𢚁 𠬠 𠳒
vậy nên cậy đến phu nhân một lời
27
𨑮 ⿱一禸 𨑮
giao cho mười lạng vàng mười
28
⿰忄⿻⿻冖九丶 𠫾
đem đi làm vốn nuôi bạn hiền
29
⿰口𭄿 𠊛 𭓇
khuyên người học tập cho chuyên
30
𠊛 𧗱
bao giờ người chiếm khôi nguyên sẽ về
31
𠓀 𡢐 𠬠
trước sau cho vẹn một bề
32
⿱⿲冫白𡿨冗
thì công đức ấy chớ hề quên đâu
33
𦖑
phu nhân nghe tỏ tình đầu
34
𠽔 𠰺 𡗋 𠽋
thưa rằng ông dạy lắm câu nực cười
35
⿱⿲冫白𡿨冗 𨔍 𠁀
truyện đâu truyện lạ đời
36
𥋳 𡂂 𦖑 𦖻
coi thì ngứa mắt nghe thì trái tai
37
𧡊
cổ kim cũng chửa thấy ai
38
𧡊
bây giờ mới thấy ông sai khác bề
39
không xem trong thú nhà quê
40
⿱⿲冫白𡿨冗
ngổn ngang công việc bề bề rồi đâu