< Index

1.
> 𦒹
lưu bình dương lễ tân truyện > trang sáu
COMPLETE 40 lines
Characters

1
𦓿 ⿱竹果 𪽞 𪧚 𡥵 𬌥
cầy sào ruộng giữ con trâu
2
𢵼 𤞼 𢲨 ⿰木⿱⿲冫白𡿨冗
vớt bèo nuôi lợn hái dâu chăn tằm
3
⿰氵芒 𫷜
mùa màng bận rộn cả năm
4
việc thuê chẳng hết còn chăm việc
5
𫨩
ông sao nói chẳng hay suy
6
⿰忄亊 𠇖 𤙭
sợ rằng tin bợm khi mất
7
⿰忄卢
tôi đây cục kịch vụng lo
8
⿰亻⿱工失
xin ông việc ấy nhường cho hầu
9
𠬠 𣇞 ⿰娄乆
dương công ngẩn một giờ lâu
10
𠸗 𫢩
xưa nay vẫn biết nàng châu long rồi
11
𡥵 𠊛 ⿱𦍌⿰又丶
con người hiếu nghĩa hẳn hoi
12
𣳔 𠊛
vốn dòng khổn phạm người đoan trang
13
𢚸
lòng quỳ dốc đạo hướng dương
14
𢬣
tay khoan thai lại biết đường tề gia
15
𨇜 𭲖 𦊚 𠀧
đủ trong đức bốn tòng ba
16
𠫾 𢖮 ⿱罒𪜀
sai đi việc ấy ắt thành công
17
𢚸 𬓲 𬓲 𠉝
lòng riêng riêng nghĩ vừa xong
18
⿱䒑巾 ⿱罒出
mấy truyền nào châu long ra hầu
19
𤏣 𤋵 ⿰先畧 𡢐
sự tình tỏ giãi trước sau
20
⿱世力
phu nhân bảo thế hầu tính sao
21
𦖑 𣻆 𤁓
nàng nghe giọt ngọc tuôn dào
22
𨀈 ⿰𮎛入 𨕭
ngập ngừng mấy bước vào thưa trên
23
thưa rằng chút phận thuyền quyên
24
𢜠 𬙾
tiểu tinh mừng đã đẹp duyên khâm trù
25
⿰𢃄下 ⿰娄乆
bên màn dưới trướng bấy lâu
26
𢘾 𣘃
cũng may nhờ được cây bao dung
27
𠸗 𫢩 𡛔 𡦂
xưa nay phận gái chữ tòng
28
⿱䒑巾
chàng sai thiếp dám quản công được nào
29
xót thân liễu yếu thơ đào
30
⿱䒑化 ⿰木巣 𧊉
vườn hoa chưa dễ cấm rào bướm ong
31
lân la với bạn văn phòng
32
𧵆 ⿱艹𪾋 𡗋
lửa gần rơm cũng ngại ngần lắm thay
33
⿱䒑化
ngộ khi nguyệt tỉnh hoa say
34
𩙌 𩄲
chắc rằng đóng gió cài mây vững
35
𢯏 ⿱䒑化
cành xuân để khách bẻ hoa
36
𦾉 𠰘 ⿳廿⿲冫口𡿨灬 ⿱罒𪜀 ⿲口髙攴
lưỡi oanh miệng yến những xôn xao
37
𢜝 𢚸
sợ lòng quân tử trí cao
38
𫆧 𣷭 𢲛
ruột sâu như bể giò sao cho cùng
39
𢚸
biết rằng lòng thương không
40
⿱罒出
lửa ra dễ tính cho xong được