< Index

1.
> 𬙞
lưu bình dương lễ tân truyện > trang bảy
COMPLETE 40 lines
Characters

1
⿰忄卢
chàng rằng xin chớ lo xa
2
𡗶 𠇮
trời đất ta mình
3
ai nàng phải thân chinh
4
𫒂 ⿱䒑巾 ⿱𦍌又
nhẽ nào phụ nghĩa quên tình cho đương
5
𢚸 𥒥
dẫu lòng thiếp chẳng đá vàng
6
⿰氵仆 ⿳双又木 𨱽
đến đều như kẻ bộc tong dong dài
7
trách ta còn trách ai
8
𠦳 𪾋 𢬭 𠬠 𠳒
nghìn vàng dám đổi một lời nói sao
9
thương nàng chút phận yêu đào
10
tình đèo đẵng quản bao dãi dầu
11
𡊰 𡢐
thôi thì công ấy đền sau
12
𣷭 ⿰娄乆
nguồn ơn bể ái còn lâu vội
13
𠳒 ⿱罒出 𠫾
thuận lời nàng cứ ra đi
14
⿱罒𪜀
mới phải đạo xướng tuỳ cùng nhau
15
𦖑 ⿰𧾷⿱口肎
nàng nghe căn vặn gót đầu
16
𬓲 𠇍
tình riêng nàng kể mấy câu bàn hoàn
17
tưởng khi thệ hải minh sơn
18
𡑝 ⿱䒑化
ngoài sân bóng nguyệt trong màn giấc hoa
19
𠬠
cùng nhau xum họp một nhà
20
⿱罒𪜀 ⿱𦍌又 ⿱罒𪜀
duyên hương lửa nghĩa trần châu
21
𨀈 ⿱罒出 𠬠 𨀈 𠬠
bước ra một bước một dầu
22
𠬠 𣈗 ⿰巴三 ⿱䒑巾
một ngày đằng đẵng ba thu khác nào
23
𠳒 𫰅 𡮈 湿
hết lời to nhỏ thấp cao
24
𠳒 𨀈 ⿰𮎛入
thuận lời nàng mới bước vào bên trong
25
𨖅
sửa sang thu xếp vừa xong
26
𬆅 𨀐 𨖲
tạ từ nàng mới thẳng rong lên đường
27
𨀈
bước dần đến quán nghinh hương
28
𧡊 𡎢
thấy chàng lưu hãy còn đang ngồi
29
𢬣 𦰟
tay thì cầm ngọn bút hoa
30
𢽼 𦊚
tả tình chàng mới đề bốn câu
31
⿰娄乆
nàng long xem ý lâu
32
𨀈 ⿰𮎛入 𠳨 ⿰先畧 𡢐
bước vào mới hỏi trước sau sự tình
33
rằng sao hỡi khách thư sinh
34
⿱罒出
đề thơ ra ý bất bình việc chi
35
𫢩 𡲤 ⿱血儿
tôi nay vả phận nữ nhi
36
𧡊 𠊛 𡦂 ⿱𦍌⿰又丶
thấy người chữ nghĩa tôi thì thương thay
37
nhân sao chàng mới tới đây
38
𪾋 𤋵 𦖑
dám xin quân tử giãi bày thiếp nghe
39
𨔍 𥡳
chàng rằng nghĩ cũng lạ ghê
40
nữ nhân cũng biết nghề văn chương