< Index

1.
> 𨑮 𠄻
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười lăm
100%, 40 lines
Characters

1
𠬠 𠄩
tiệc rồi từ tạ một hai
2
𤏣 𡑩 𧗱
thong dong tỏ nẻo đường mai lại về
3
𡚖
chàng từ nhạn tháp vinh quy
4
𢧚 𡗶 𢩾 𢧚
khi nên trời giúp mọi bề mọi nên
5
𨃴
công danh đã nhẹ gót tiên
6
thất gia lại gặp lương duyên tấn tần
7
𢜠
thái lai mừng đã đến tuần
8
𣈗 𠬠 𣈗
môn đình ngày lại thêm xuân một ngày
9
𠬠
một nhà đào sum vầy
10
𠬠 𡑝
một sân hoè quế sánh bầy tốt tươi
11
𢘾 𡗶
nhờ lộc nước đội ơn giời
12
𠦳 𫷜 ⿵门了 𠁀 𩔰
ngàn năm phú quý muôn đời hiển vinh
13
𠊛 𭓇
vốn người văn học khoa danh
14
𠇍 ⿱⿲冫白𡿨冗
phong lưu so với tài tình kém âu
15
𣅶 ⿰酉𪽋
khi thơ các lúc rượu lâu
16
⿰扌篤
gieo vần bạch dốc bầu lưu linh
17
𣅶 𠅘
khi cờ quán lúc cầm đình
18
cờ ngang đế thích đàn kình nha
19
𠇮
mình càng phú quý vinh hoa
20
𢚸 𧵆 ⿰𧾷⿱口肎
lòng càng nghĩ đến gần xa gót đầu
21
𠫆 ⿱𦍌又 ⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 ⿰娄乆
ơn dày nghĩa nặng bấy lâu
22
⿱山𢕡 𠊛
non vàng dễ trả cho phu ơn người
23
⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 𠇍 𨑮
nặng tình kể biết mấy mười
24
⿱⿲冫白𡿨冗 𪾋 𠳒
thuỷ chung đâu dám phụ lời thuỷ chung
25
⿱𦍌又
giao du nghĩa ấy đã xong
26
nữ lưu như châu long lại càng
27
𠊛 ⿰尾采
người đức hạnh vẻ băng sương
28
⿰包入 ⿰亻𠅘
chép vào quốc sắc thiên hương rành rành
29
𠊛
thật người liệt nữ bất canh
30
𡦂 𭄁 𨱽
chữ trinh thiên cổ lưu danh còn dài
31
𫨩 𡗶 𬓲
cho hay trời chẳng riêng ai
32
𡦂 𡦂
chữ tâm cũng quý chữ tài cũng thương
33
trung hiếu cương thường
34
𪝉 ⿱𦍌又
điều tiết nghĩa đường thuỷ chung
35
𢧚
việc thì cũng nên công
36
調 𢝙
việc thì cũng điều cùng yên vui
37
𣅶 𡎢
phòng văn nhân lúc ngồi rồi
38
⿰扌⿱䒑共 𥋳
truyện xưa soạn coi cho tường
39
thiên tử vạn vạn niên
40
lưu bình tân truyện ngâm tất