Search Results for "phe"


空氣
không khí - air; atmosphere Grade 4
壓力空氣
áp lực không khí - atmospheric pressure Grade 0
曠空
khoảng không - space (including atmosphere) Grade 0