< Index

1.
>
thơ trần tế xương > thưởng xuân
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𠊚 𨤰
người thưởng xuân ta nhẽ không
2
𢲨 ⿰氵𠬠 𠄽 ⿱艹⿻几二
vườn xuân ta hái một vài bông
3
𧗱 𫯳
đem về thư viện bên chồng sách
4
𠼯
hớn hở cười xuân với hoá công