< Index
thơ trần tế xương
Author: Trần Tế Xương
Source: http://www.han-nom.org/VanBanHanNom/Tho%20Tran%20Ke%20Xuong%20(QVTK).pdf
COMPLETE 36 lines