< Index

1.
> 𣎀
thơ trần tế xương > đọc sách đêm xuân
COMPLETE 4 lines
Characters

1
⿰氵𠬠 𦰟 𣛟 ⿰氵𠬠 𫯳
một ngọn đèn xanh sách một chồng
2
𧺀 𠬠 𠄽 ⿱艹⿻几二
cười xuân hoa thắm một vài bông
3
xiết bao ý vị bao tình tứ
4
𣎀 ⿰𢃄下 𩃳
ngâm đọc thâu đêm dưới bóng hồng