< Index

1.
> 𠀧
thơ trần tế xương > xuân dạ vũ cảm hoài ( bài ba )
COMPLETE 4 lines
Characters

1
khách bảo cho hoa được biết tường
2
𨤰 𥠭 𠊚
trượng phu khôn lẽ giống người thường
3
𥘀 𠳒 𡽫
cùng nhau đã nặng lời non nước
4
xa bạn đồng tâm vậy phải thương