< Index

1.
> 𢆥
thơ trần tế xương > chúc năm mới
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𠇍 𠳒
bắt chước ai ta chúc mấy lời
2
⿰尽曷 𥪝 𠁀
chúc cho khắp hết cả trong đời
3
𤤰 𠊚 ⿵門了
vua quan thứ người muôn nước
4
𫳵 𫥨 𥠭 𠊚
sao được cho ra cái giống người