< Index

1.
> 𠄩
thơ trần tế xương > xuân dạ vũ cảm hoài ( bài hai )
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𥋴 𠊛
ngắm đoá hoa xuân cũng ghẹo người
2
𠊚 ⿱䒑化
người sầu hoa vẫn một màu tươi
3
hoa tươi như dáng hoa cười khách
4
𫳵 𦓡 𢝙
cười khách sao xuân chẳng vui