< Index

1.
> 𠃩
lưu bình dương lễ tân truyện > trang chín
COMPLETE 40 lines
Characters

1
⿱⿲冫白𡿨冗 𪵰 𡎛
ngọc đâu để dấn vũng bùn
2
𧊉 𢞂 𢚸 ⿱䒑化
đưa tin ong bướm cho buồn lòng hoa
3
𠇮 𨀈 ⿱罒出
bực mình phải bước chân ra
4
⿺尺丶 𢚁 𭿍
tìm nơi xứng đáng để cậy trông 🛈
5
⿰幸枚 ⿱⿲冫白𡿨冗
may đâu giải cấu tương phùng
6
𠻷 𫨩
thuyền quyên hẹn anh hùng hay sao
7
𦀊 ⿰𮎛入
hẳn dây nguyệt lão xe vào
8
𢧚 𢀭
cho nên thiếp chẳng quản bao giàu nghèo
9
phải duyên phải kiếp thì theo
10
⿰扌㪯 𢧚
tha hương gặp gỡ nước lèo cũng nên
11
⿳人爫貝
tham về cái bút cái nghiên
12
⿰扌䏻 𢯢 ⿰扌弹
nâng khăn sửa túi thiếp xin đỡ đần
13
𦖑 𬢱
chàng nghe nghĩ ngợi tần ngần
14
nhân duyên ai khéo xoay vần lại cho
15
𠇮 𣅶
nghĩ mình đang lúc hàn nho
16
𠻷
biết ai đã hẹn mới ai
17
𡗶
chẳng qua tác hợp tại trời
18
𠊛 𠊛
xui người thanh nhỡn gặp người hồng nhan 🛈
19
𢧚
tình cờ nên bạn phượng loan
20
loạ thơ vu hựu loạ đàn tương như
21
𠊛
người khuê các khách văn từ
22
hảo cầu vịnh khúc quan cũng tình
23
⿰巴三
nàng rằng hương hoả ba sinh
24
𠊛 𩙌 𦲿 𫚳
phải người gió chim cành như ai
25
𢧚
duyên nên phải vật nài
26
⿰亻𠅘 𢙇
xin chàng đừng quan hoài tình nhân
27
𠄩 ⿱⿰㐆𠬠心
hai bên trò chuyện ân cần
28
𧗱
bấy giờ chàng mới theo chân chàng về
29
⿰𤴔吏 ⿱人氺 𨤮
trải qua mấy dặm tràng đê
30
⿱⿲冫白𡿨冗 𧡊 𧵆
thoát đâu đã thấy gần kề cố
31
𥋷 𥊛
nhác trông phong cảnh bấy giờ
32
𨀈 ⿰𮎛入
bước vào nàng cũng ngẩn ngơ như chàng
33
⿰具𫇰
vườn xuân cảnh sắc càng
34
𣘃 ⿰末靣 𦝄 𡗶
cây mặt đất tùng ngang lưng trời
35
𥦗
thư song tường vách lôi thôi
36
𤁕 𪽗 𣘈
thơ thì nhạt mực hoạ thì phai son
37
𨔍 𢞂
lạ chi cảnh ngộ cơn buồn
38
nhưng xem cốt cách vẫn còn phong quang
39
𢯢 𨖅
cùng chàng nàng mới sửa sang
40
𠬠 𭓇
phòng văn ngăn lại một gian học hành