< Index

1.
> 𨑮
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười
COMPLETE 40 lines
Characters

1
⿰⿱䒔隹力
khuyên chàng kinh sử cho minh
2
⿰⿱䒔隹力
khuyên chàng đèn sách tập tành cho chuyên
3
𬓲 ⿰美𫔭 𠬠
nàng thì riêng mở một hiên
4
𣒵 𢝙
gửi canh cần mẫn vui miền nữ công
5
𣈘 𣈗 𢚸 𢚸
đêm ngày lòng những nhủ lòng
6
𠹳 𪧚 ⿰彳㕓
tuy ngoài cười cợt nhưng trong giữ gìn
7
𫨩 𡬷
cho hay tấc dạ trinh kiên
8
𥒥 𥾽
đá vàng tiếng đã vững bền tình xuân
9
chàng từ khi gặp giai nhân
10
𧡊 𨻫 𢚸 ⿱䒑化
thấy xuân luống những tần ngần lòng hoa
11
𣌋 ⿱日𧇊 𠬠
sớm khuya chung chạ một nhà
12
𫗒 ⿱罒出 ⿰𮎛入
khi ăn khi khi ra khi vào
13
⿰尾采
chiều lịch sự vẻ thanh tao
14
𥆾 ⿰末靣
càng nhìn mày liễu mặt đào càng yêu
15
hải đường vừa giấc xuân tiêu
16
⿱山𢕡 𩄲 𩅹
non vu chàng cũng toan điều mây mưa
17
𠳒
cất lời nàng đã trình thưa
18
rằng sao quân tử nghĩ chưa tận tường
19
𠊛
vốn người văn mạch thư hương
20
⿰扌⿻⿻冖九丶 𢚸 ⿱䒑化 ⿱糹⿳一丷工
đem lòng hoa nguyệt quên đường sử kinh
21
⿰忄卢
lo chi những việc xuân tình
22
𦀊 𥾾 𣈗 𩇢 𨱽
dây hồng đã buộc ngày xanh còn dài
23
𢧚 ⿱罒𪜀 𡥵 ⿰来男
đã nên bậc con trai
24
𤏣 ⿰末靣 ⿰𭁈欠
làm cho tỏ mặt anh tài đã
25
⿰⿱䒔隹力
khuyên chàng gắng sức tam
26
𡗶 ⿱⿲冫白𡿨冗
trời không phụ kẻ độc thư đâu
27
⿰礻以
khoa danh nối lấy nghiệp nhà
28
𤒘 ⿱䒑化 𭉩
bảng vàng rồi sẽ đuốc hoa vội
29
𡚖
bao giờ khi đến vinh quy
30
𪾋
bấy giờ thiếp dám tiếc chi mới chàng
31
𦖑 ⿲口⿱䒑隹力
chàng nghe khuyên giải mọi đường
32
⿱罒出 𡃍
so ra kém chi nàng vinh
33
𢜠 𠽃
càng mừng kẻ giúp minh
34
𦖑 ⿰⿱䒑隹力
nghe khuyên càng phải dụng tình cho kiên
35
𣌋 ⿱日𧇊
sớm khuya chăm đạo thánh hiền
36
⿱䒑巾 𡥵
khác nào như thể con thuyền nước sa
37
đã câu như thiết như tha
38
𤥨
lại câu như trác như ma càng
39
⿱𨐓月
bậc đà cự phách văn chương
40
𭓇 ⿱䒑化
gia công học tập lại càng tài hoa