< Index

1.
> 𨑮 𠬠
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười một
COMPLETE 40 lines
Characters

1
chí lăm hán bảng tống khoa
2
⿱罒𪜀 ⿱罒𪜀 ⿰扌祖 ⿱髟湏
như nhặt cải như nhổ râu
3
⿰娄乆
nhịn từ tu đạo bấy lâu
4
⿱人氺
đông li mấy độ nhuộm màu thu sương
5
những mong đến đội ao trường
6
cành hoa thượng uyển chi nhường cho ai
7
𨀈 ⿱罒𪜀
nàng từ khi bước ra ngoài
8
𡬷 𬓲 𢖵 𠊛
tấc riêng riêng những nhớ người tình chung
9
⿸严敢
khi đêm trong chốn nghiêm phòng
10
⿱䒑化 𪾋 𪾋 𢬗
hoa không dám ấp phấn không dám dồi 🛈
11
𣈗 𫔮
khi ngày ngoài chốn nhàn giai
12
𦎛 𤐝
lược thì biếng chải gương thì biếng soi
13
𫷜 𧷺
năm tròn thấm thoát đưa thoi
14
hạ qua thu tới đông rồi lại xuân
15
𢖵 ⿱𦍌又
đòi phen nhớ nghĩa châu trần
16
𧵆
mối tình nàng mới xa gần thở than
17
𢖵
đòi phen nhớ cảnh hương quan
18
𢖵 西
nhớ nhà nàng cũng bàn hoàn niềm tây
19
𠊛 𫢩
quê người lần lữa bấy nay
20
⿱罒出 𣹓 ⿰巴三
tính ra chốc đã hầu đầy ba đông
21
𪧚 ⿰扌厘 ⿰氵⿸厂⿱廾心
giữ gìn tuyết sạch giá trong
22
𢚸
xa xôi biết tin lòng cho chăng
23
𬓲 𪾋
tình riêng chẳng dám nói năng
24
𣎃 𣈗 𨻫 𥊛 ⿱䒑化
tháng ngày luống những trông chừng hoè hoa
25
𧡊 ⿱罒出
cầu hiền đã thấy chiếu ra
26
𧵆 𨕭
kẻ gần nộp quyển kẻ xa lên đường
27
𠽋 𦊚
văn nhân náo nức bốn phương
28
⿱罒出
nàng bèn sắm sửa cho chàng ra thi
29
𠄩 𥒥 ⿱血儿
theo chân hai đứa tuỳ nhi
30
⿺尺丶 ⿰𮎛入
đến nơi chàng mới nhận vi vào trường
31
𠰘 𢬣
miệng ngâm tay thảo quyển vàng
32
⿰氵⿱白工 𠊛
kẻ thua nét bút người nhường giọng văn
33
𠰹 𠸌
phun châu nhả ngọc đòi tuần
34
⿺尺丶 𨑮 ⿰先名
khoa này cầm lỏng mười phần tên
35
⿱⿲冫白𡿨冗 𧡊 𬬻
bỗng đâu thấy tiếng truyền
36
⿰先名 𨕭
lưu bình tên đã đề trên bảng vàng
37
⿱䒑化 ⿰酉𢧐
tiệc hoa rót chén ơn ban
38
𠯪 𩄲
ngọt ngào hương quế thang mây
39
𬙽
hội lành nước xum vầy
40
𫢩
công đèn sách bấy nay văn phòng