< Index

1.
> 𨑮 𠀧
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười ba
100%, 40 lines
Characters

1
𧗱
nàng từ về chốn phòng loan
2
𣌋 ⿱日𧇊
sớm khuya trong trướng ngoài màn thong dong
3
𫗃 𦝄
khi gió mát khi trăng trong
4
⿱白壮 ⿱艹⿻几二
khi màu tuyết trắng khi bông hoa vàng
5
⿰氵⿱白工 ⿰尾釆
khi nét vẽ khi quan đàn
6
khi câu thơ thánh khi bàn cờ tiên
7
西
đông đào tây liễu tiên nghiên
8
𬞕 𠬠 ⿱䒑加
xuân lan thu cúc đoàn viên một nhà
9
𢧚
xướng tuỳ nên đạo thất gia
10
⿱𦍌又 ⿱罒𪜀
trần châu nghĩa ấy mới trần châu
11
𡦂
nàng thì vẹn chữ tòng phu
12
⿱⿲冫白𡿨冗
nuôi chàng lưu dễ biết đâu bàn
13
𣈗
từ ngày chiếm được bảng vàng
14
𡚖 𧗱 𠫾 ⿱⿲冫白𡿨冗
vinh quy về chẳng biết nàng đi đâu
15
𢖵
chàng càng tưởng nhớ càng sầu
16
⿰𧾷⿱口肎
chàng càng nghĩ đến gót đầu càng thương
17
𢖵 𣈗 ⿰包入
nhớ ngày vào quán nghinh hương
18
thơ đề vừa đoạn gặp nàng xem thơ
19
𠬠 𠄩 𩯀
một hai gắn tóc
20
⿱罒出
nói năng ra tử lẳng phong tình
21
𫨩 𡬷
ai hay tấc dạ kiên trinh
22
⿰巴三 𢖵 𢚁
ba thu nhớ cậy công trình biết bao
23
𢧚
làm nên giá trọng danh cao
24
⿰尾隹 𪽝
vẻ vang ngân hốt lục bào bởi ai
25
𠫾 ⿱⿲冫白𡿨冗 𤏣
đi đâu chẳng tỏ bày
26
𠳨
sự tình này biết hỏi ai cho tường
27
⿱⿲冫白𡿨冗 𫒂 ⿰扌𭁈 𢬥
duyên đâu khéo nhẽ dở dang
28
𨔍
lạ như đổng vĩnh gặp nàng tiên
29
𣋚 𣈕 𨻫
hôm mai luống những ngẩn ngơ
30
⿰扌㪯
mối tương biết bao giờ gỡ xong
31
𬓲 𢚸
nỗi riêng cành cạnh bên lòng
32
𥦗
lại còn trách nỗi đồng song bạc tình
33
𫢩 𢜠 𨀈 𩄲 𩇢
nay mừng nhẹ bước mây xanh
34
𨖅 ⿰先畧 𡢐
lại sang chơi để xem tình trước sau
35
mấy truyền sắm sửa quân hầu
36
耀 𨇒 𨕭
tập dìu võng giá ruổi mau trên đường
37
tớ thầy vừa tới ngoài đường
38
𥋷 𧡊 𨀈 ⿱罒出
dương công nhác thấy vội vàng bước ra
39
⿰扌阑 𢬣 ⿰𮎛入
lan tay liền rước vào nhà
40
𪾋 𠶆 𡎢
dám xin mời bác tân khoa liền ngồi