Search Results for "hoàng"


皇帝
hoàng đế - emperor Grade 4
教皇
giáo hoàng - pope Grade 0
鳳凰
Phượng hoàng - phoenix Grade 0


Results From Unicode.org

惶 U+60F6: - hoàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
皇 U+7687: - hoàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
磺 U+78FA: - hoàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
黄 U+9EC4: - hoàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY