Search Results for "lương"


糧食
lương thực - food Grade 0
改良
Cải lương - reformed theatre Grade 4


Results From Unicode.org

梁 U+6881: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
涼 U+6DBC: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
糧 U+7CE7: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
良 U+826F: - lương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY