Search Results for "máy"


U+236E0: 𣛠 - máy - machine; engine
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

𣛠
máy - machine; engine Grade 2
𣛠𠖤
máy bay - airplane Grade 0
打𣛠
đánh máy - to type (on a typewriter) Grade 0
紙打𣛠
giấy đánh máy - typing paper, flimsy paper Grade 0


Results From Unicode.org

𢵯 U+22D6F: 𢵯 - máy
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𣛠 U+236E0: 𣛠 - máy
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY