Search Results for "ngư"


U+9B5A: - ngư - [fish]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 4

Examples

魚
ngư - 【fish】* Grade 4
魚民
ngư dân - fisher Grade 0
魚場
ngư trường - fishing grounds Grade 0
魚翁
ngư ông - fisherman Grade 0


Results From Unicode.org

漁 U+6F01: - ngư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
魚 U+9B5A: - ngư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY