Search Results for "𠸜"


U+20E1C: 𠸜 - tên - name
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

𠸜
tên - name Grade 2
𠸜噲
tên gọi - name Grade 4
噠𠸜
đặt tên - to name, to give a name Grade 4
𠸜戶
tên họ - family name; last name Grade 0
𠸜俗
tên tục - birth name Grade 0
𨖅𠸜
sang tên - to transfer Grade 0


Results From Unicode.org

𠸜 U+20E1C: 𠸜 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY