Search Results for "chữ"


U+5B57: - tự, chữ - character; letter; word
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+21982: 𡦂 - chữ - letter (of a script or alphabet); writing system, script; word
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

𡦂
chữ - letter (of a script or alphabet); writing system, script; word Grade 2
字
chữ - see 𡦂 Grade 2
𡦂漢
chữ hán - Chinese writing system; Chinese characters Grade 0
𡦂曰
chữ viết - writing, script Grade 0
𡦂喃
chữ nôm - Chu Nom Grade 0
𡦂十𧹼
chữ thập đỏ - Red Cross Grade 0
𨔈𡦂
chơi chữ - to play on words; wordplay Grade 0
𡦂儒
chữ nho - Han ideogram, Han script Grade 0
行𡦂
hàng chữ - line of text Grade 0
𡦂眜
chữ mắt - difficult character Grade 0


Results From Unicode.org

𡦂 U+21982: 𡦂 - chữ
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𡨸 U+21A38: 𡨸 - chữ
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY