Search Results for "tên"


U+20E1C: 𠸜 - tên - name
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+253CC: 𥏌 - tên - arrow
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

𠸜
tên - name Grade 2
𥏌
tên - arrow Grade 2
𠸜噲
tên gọi - name Grade 4
噠𠸜
đặt tên - to name, to give a name Grade 4
𠸜戶
tên họ - family name; last name Grade 0
𥏌焒
tên lửa - rocket, missile Grade 0
𠸜俗
tên tục - birth name Grade 0
𨖅𠸜
sang tên - to transfer Grade 0


Results From Unicode.org

𠸛 U+20E1B: 𠸛 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𠸜 U+20E1C: 𠸜 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𢏡 U+223E1: 𢏡 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𥏋 U+253CB: 𥏋 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𥏌 U+253CC: 𥏌 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𥏍 U+253CD: 𥏍 - tên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY