Search Results for "thư"


U+66F8: - thư, thơ - letter; [book]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

書
thư - letter; 【book】* Grade 2
書電子
thư điện tử - E-mail Grade 0
斤書
cân thư - letter balance Grade 0
紙曰書
giấy viết thư - letter paper Grade 0
盒書
hộp thư - post office box Grade 0
最後書
tối hậu thư - ultimatum Grade 0
祝書
chúc thư - testament, will Grade 0


Results From Unicode.org

姐 U+59D0: - thư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
書 U+66F8: - thư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
疽 U+75BD: - thư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
舒 U+8212: - thư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
雌 U+96CC: - thư
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY