hoà  –  【harmony, peace】*
Frequency #415
Grade3
Strokes8
Radical ⼝ [30.5]
IPA [ hʷaː˨˩ ] north   [ hʷaː˩ ] south
IDS ⿰禾口
Unicode: U+548C -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3hoà hoà  【harmony, peace】*


Grade 4cộng hoà cộng hoà  republic, republican


Grade 0hoà bình hoà bình  peace, peaceful


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hoà
Cantonese wo4 wo6
Hangul
HanyuPinlu hé(9513) huo(38) he(24) hè(9)
HanyuPinyin 10602.010:hè,hé,huò,huó,hú
JapaneseKun YAWARAGU NAGOMU NAGOYAKA
JapaneseOn WA KA
Korean HWA
Mandarin
Tang *huɑ huɑ̀
XHC1983 0453.060:hé 0455.130:hè 0474.120:hú 0510.010:huó 0515.120:huò
Definition (Chinese) harmony, peace; peaceful, calm

Occurrences of

hoà bình1


1 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914