nàng (also: nương)
she; her
Frequency #340
Grade2
Strokes10
Radical ⼥ [38.7]
IPA [ naːŋ˨˩ ] north   [ naːŋ˩ ] south
IDS ⿰女良
Unicode: U+5A18 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2nàng nàng  she; her


Grade 0cô nàng cô nàng  gal, girl


Grade 0nàng tiên nàng tiên  fairy


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nương
Cantonese noeng4
Hangul
HanyuPinlu niang(362) niáng(279)
HanyuPinyin 21054.050:niáng
JapaneseKun MUSUME
JapaneseOn JOU NYOU
Korean NANG
Mandarin niáng
Tang *niɑng
XHC1983 0832.110:niáng
Definition (Chinese) mother; young girl; woman; wife