phương  –  direction
Frequency #680
Grade3
Strokes4
Radical ⽅ [70.0]
IPA [ fɨəŋ˧ ] north   [ fɨəŋ˧ ] south
IDS ⿱亠⿰丿𠃌
Unicode: U+65B9 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3phương phương  direction


Grade 3địa phương địa phương  region; regional


Grade 0phương thức phương thức  procedure, method


Grade 0𦊚bốn phương bốn phương  four directions (of the compass)


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese phương
Cantonese fong1
Hangul
HanyuPinlu fāng(2781) fang(733)
HanyuPinyin 32172.010:fāng,fáng,fǎng,páng,wǎng,fēng
JapaneseKun KATA NARABERU KURABERU
JapaneseOn HOU
Korean PANG
Mandarin fāng
Tang *biɑng
XHC1983 0305.070:fāng
Definition (Chinese) a square, rectangle; a region; local