thông  –  【intelligent; bright】*
Frequency #549
Grade3
Strokes17
Radical ⽿ [128.11]
IPA [ tʰə̆u̯ŋ͡m˧ ] north   [ tʰə̆u̯ŋ͡m˧ ] south
IDS ⿰耳悤
[+]
Common Form:
Unicode: U+8070 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3thông thông  【intelligent; bright】*


Grade 4thông minh thông minh  intelligent; clever


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese thông
Cantonese cung1
Hangul
HanyuPinlu cōng(96)
HanyuPinyin 42795.010:cōng
JapaneseKun SATOI
JapaneseOn SOU
Korean CHONG
Mandarin cōng
Tang tsung
XHC1983 0177.071:cōng
Definition (Chinese) intelligent, clever, bright