Search Results for "đâu"


U+515C: - đâu - where; somewhere
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

兜
đâu - where; somewhere Grade 2
兜固
đâu có - not at all Grade 4
别兜
biết đâu - who knows, goodness knows Grade 0
於兜
đâu - where Grade 0
兜低
đâu đây - somewhere Grade 0


Results From Unicode.org

兜 U+515C: - đâu
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY