Search Results for "đình"


U+505C: - đừng, đình - don't, do not
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+5EAD: - đình - communal house in the village
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

家庭
gia đình - family Grade 2
庭
đình - communal house in the village Grade 3
朝廷
triều đình - court Grade 4
停止
đình chỉ - to stop, suspend Grade 0
家庭边内
gia đình bên nội - family on the paternal (father's) side Grade 0
家庭治
gia đình trị - nepotism Grade 0


Results From Unicode.org

亭 U+4EAD: - đình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
停 U+505C: - đình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
庭 U+5EAD: - đình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
廷 U+5EF7: - đình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
霆 U+9706: - đình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY