Search Results for "𪜀"


U+2A700: 𪜀 - là - to be
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 1

Examples

𪜀
là - to be Grade 1
一𪜀
nhất là - foremost Grade 3
噲𪜀
gọi là - provisionally, superficial Grade 3
如𪜀
như là - as if Grade 4
呐𪜀
nói là - reportedly, supposedly Grade 4
咍𪜀
hay là - or Grade 4
或𪜀
hoặc là - or; either Grade 0
歐𪜀
âu là - preferably, rather Grade 0
慄𪜀
rất là - very, extremely Grade 0