Search Results for "hàng"


U+822A: - hàng - [sail; navigate]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+884C: - hàng, hãng, hành, hạnh - line, row; rank, order; goods, wares, merchandise
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

行
hàng - line, row; rank, order; goods, wares, merchandise Grade 2
航
hàng - 【sail; navigate】* Grade 2
茹行
nhà hàng - restaurant; hotel Grade 4
銀行
ngân hàng - Bank (financial institution) Grade 4
𨷶行
cửa hàng - shop, store Grade 4
航空
hàng không - aviation Grade 4
噠航
đặt hàng - to place an order Grade 0
銀行𧖱
ngân hàng máu - blood bank Grade 0
交行
giao hàng - to deliver goods Grade 0
航海
hàng hải - navigation (nautical) Grade 0
行𡦂
hàng chữ - line of text Grade 0


Results From Unicode.org

航 U+822A: - hàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
行 U+884C: - hàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𠲓 U+20C93: 𠲓 - hàng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY