Search Results for "nhân"


U+4EBA: - nhân - [person, people; man, mankind]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+4EC1: - nhân - kernel, filling; [humane]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

人
nhân - 【person, people; man, mankind】* Grade 2
仁
nhân - kernel, filling; 【humane】* Grade 2
人員
nhân viên - employee; staff member; personnel Grade 3
人民
nhân dân - people; country Grade 3
工人
công nhân - worker; blue-collar worker Grade 4
主人
chủ nhân - master, owner Grade 4
人類
nhân loại - mankind, humanity, human race Grade 4
人造
nhân tạo - artificial Grade 0
犯人
phạm nhân - culprit, criminal (person) Grade 0
舉人
cử nhân - bachelor, imperial examination graduate Grade 0
婦人
phụ nhân - woman Grade 0
人縁
nhân duyên - predestined affinity Grade 0
要人
yếu nhân - very important person, (abbr. VIP) Grade 0
前人
tiền nhân - predecessor Grade 0
人類學
nhân loại học - anthropology Grade 0
仁義
nhân nghĩa - benevolence and righteousness Grade 0
不仁
bất nhân - inhumane, unfeeling Grade 0
杏仁
hạnh nhân - almond Grade 0
恩人
ân nhân - benefactor, benefactress Grade 0
核仁
hạch nhân - nucleolus Grade 0
人德
nhân đức - humane Grade 0
詩人
thi nhân - poet Grade 0


Results From Unicode.org

人 U+4EBA: - nhân
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
仁 U+4EC1: - nhân
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
因 U+56E0: - nhân
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
姻 U+59FB: - nhân
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
胭 U+80ED: - nhân
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY