Search Results for "trình"


U+5448: - trình - to submit, to show, to present
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+7A0B: - trình - schedule, agenda
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

呈
trình - to submit, to show, to present Grade 2
程
trình - schedule, agenda Grade 2
章程
chương trình - programme, schedule; computer program, software Grade 3
過程
quá trình - process, course of events Grade 4
程度
trình độ - level, degree, standard Grade 4


Results From Unicode.org

呈 U+5448: - trình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
程 U+7A0B: - trình
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY