quá  –  very; too (much); to exceed, to pass
Frequency #176
Grade2
Strokes13
Radical ⾡ [162.9]
IPA [ kʷaː˧˥ ] north   [ kʷaː˥ ] south
IDS ⿺辶咼
Other Variants: 𬨨
Unicode: U+904E -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2quá quá  very; too (much); to exceed, to pass


Grade 4quá trình quá trình  process, course of events


Grade 0hay quá hay quá  very good; well done


Grade 0𡗋quá lắm quá lắm  too much
 anh đòi hỏi quá lắm


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese quá
Cantonese gwo1 gwo3
Hangul
HanyuPinlu guò(5174) guo(1222)
HanyuPinyin 63849.080:guò,guō,guo,huò
JapaneseKun SUGIRU AYAMATSU TOGA
JapaneseOn KA
Korean KWA
Mandarin guò
Tang *guɑ guɑ̀
XHC1983 0422.071:guō 0427.051:guò
Definition (Chinese) pass, pass through, go across

Occurrences of

quá sợ1

𬨨𢜝

𢜝
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940