Search Results for "yên"


西原
Tây Nguyên - Tây Nguyên plateau Grade 0
太原
Thái Nguyên - Thái Nguyên province Grade 0


Results From Unicode.org

鞍 U+978D: - yên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY