ba  –  three
Frequency #127
Grade2
Strokes7
Radical ⼀ [1.6]
IPA [ ɓaː˧ ] north   [ ɓaː˧ ] south
IDS ⿺巴三
Unicode: U+20027 - 𠀧  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2𠀧ba ba  three


Grade 0𠀧đôi ba đôi ba  a few


Grade 0𠀧thứ ba thứ ba  tuesday; third


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese ba

Occurrences of 𠀧

thứ ba1

𠀧
ba năm2

𠀧𢆥
ba mươi sáu3

𠀧𨑮𦒹
bảy giờ ba mươi phút4

𦉱𣉹𠀧𨑮丿

𦉱𣇞𠀧𨑮丿
một ngàn chín trăm mười ba4

𠬠𠦳𠃩𤾓𨑮𠀧
thứ ba5

𠀧
1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 Bảo xích tiện ngâm, 1901
3 Trống quân tân truyện, 1909
4 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
5 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937