này (also: nài)
this; here
Frequency #22
Grade1
Strokes8
Radical ⼝ [30.5]
IPA [ năj˨˩ ] north   [ năj˩ ] south
IDS ⿰口尼
Common Form:
Unicode: U+5462 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1này này  this; here


Grade 3𡢐sau này sau này  afterwards, later, in the future


Grade 0cái này cái này  this


Grade 0𣅶lúc này lúc này  currently; at present


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nài
Cantonese ne1 nei1 nei4 ni1
Hangul
HanyuPinlu ne(2307) ní(21)
HanyuPinyin 10609.030:ní,nǐ,nī,ne
JapaneseOn JI NI
Korean NI
Mandarin ne
XHC1983 0822.040:ne 0827.030:ní
Definition (Chinese) interrogative or emphatic final; (Cant.) this

Occurrences of

biết sơn biết thuỷ biết nơi1
bên nơi An Nam2
1 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744
2 Trống quân tân truyện, 1909